Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
İSTİHRE HADSİ VE DUSI
         Bu blmde toplam 6 Hadisi Şerif var.
Konu: İstihre Dusı
Başlık: İstihre Namazı Ve Dusı Hakkında Cbr İbn-i Abdullh Radiya'llhu Anhum Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Hazret-i Cbir demiştir ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Kur'n'dan bir sre ğretir gibi (byk kk) işlerimizin hepsinde bize istihre (dusını) ta'lm ederek buyurdu ki: Sizin biriniz, bir işe kalben azmettiğinde o kimse farz değil, (istihre niyetiyle nfile olarak) iki rek'at namaz kılsın. (Namazdan) sonra şyle di (ye du et)sin: Allhmme İnn estahrke bi-ilmike ve estakdirke bi-kudretike ve es'elke min fadlike'l-azm. Fe-inneke takdir ve l akdiru ve ta'lem ve l a'lemu ve ente allm'l-ğuyb. Allhmme! İn knte ta'lem enne hze'l-emre hayrn l f dn ve meş ve kıbeti emr. Fakdrh l ve yessirh l. Smme brik l fh. Ve in knte ta'lem enne hze'l-emre şerrn l f dn ve meş ve kıbeti emr. Fa'srifh ann va'srifn anh. Va'kdr li'l-hayre hays kne. Smme ardın bih. DUNIN TERCEMESİ: Y Rab! (Hakkımda hayırlısını) bildiğin iin Sen(in dergh-ı inyetin) den ben, hayırlısını (bildirmeni) dilerim. Ve (hayırlı cihete) gcn yetiştiğinden, Sen' (in hazne-i ltfun) dan beni kudretlendirmeni dilerim. Y Rab! Hayırlı olan cihetin tebyn ve takdrini Sen'in o byk fazl (ve kerem) inden isterim. Allh'ım! Sen'in (her şeye) gcn yeter, halbuki benim yetmez, Sen (her şeyi) bilirsin de halbuki ben bilmem. Muhakkak Sen, şurumuzdan uzak olan her şeyi de pek yakından bilirsin. Y Rab! Bilirsen (ki, bildiğinde hi şphe yoktur) şu azmettiğim iş dnime, dny ve hiretime taallku cihetiyle (yhut istihre eden kimse dny ve hiret emrinde der) benim iin hayırdır. Bunu bana mukadder kıl, (beni buna muvaffak kıl) ve bunu bana myesser kıl. Sonra işlemeğe kudret bahşettiğin ve bana myesser kıldığın bu işi, bana mbrek kıl, (hayr- bereketini arttır). Yine bilirsen (ki, bildiğinde hi şphe yoktur) şu azmettiğim iş dnime, dny ve hiretime taallku i'tibriyle (yhut istihre eden kimse dny ve hiret emrinde, der) benim iin şerdir. Bu işi benden, beni (ve gnlm) de bu işten evir. Ve hayır, (zaman ve mekndan) her nerede ise o hayrı bana makdr (ve myesser) kıl. Sonra nefsimi, bu hayr-ı makdre rzı kıl. Hazret-i Cbir demiştir ki: istihre eden m'min, (dunın bu iş diye kinye tarkıyle zikredilen her yerinde) hcetini adiyle anar, (tasrh eder).

Hadis No: 598

Konu: Sabah Namazının Snneti (3)
Başlık: Resl-i Ekrem Efendimiz'in Nfile Namazlar Arasında Sabah Namazının İki Rek'at Snnetine Şiddetle Muhfazakr Olduklarına Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem, nevfilden hi bir namz hakkında sabah namzının iki rek'at snneti derecesinde şiddetle muhfazakr değildi dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 599

Konu: Sabah Namazının Snneti (3)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Sabah Namazının Snnetini Ed Ederkean Kırat Ve Ef'l-i Salt Cihetiyle Tahfif Buyurduklarına Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Hazret-i işe demiştir ki: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem sabah namz (ının farz)ından evvelki o iki rek'at (snnet)i, (kıret ve ef'l-i salt cihetiyle o kadar) hafifletirdi (ki) hatt ben (gnlmde) kat' olarak: acab Reslullh Ftiha'yı okudu mu? der idim.

Hadis No: 600

Konu: Duha Namazı (kuşluk Namazı);kuşluk Namazı;nfile Oru;vitir Namazı
Başlık: Hazarda Duh Namazı Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Kalb dostum (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem) bana şey vasıyyet etti. Bunları lnceye kadar asl terketmem: Her aydan gn oruc (tutmak) (her gn iki rek'at) Duh namzı (kılmak), vitir (namzı) kılıp da uyumak.

Hadis No: 601

Konu: Nfile Namaz (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in ğlenin Farzından Evvel Drt Ve Sabah Namazının Farzından Evvel İki Rek'at Nfile Kılmağı Terketmedikleri Hakkında Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in ğle (namzının farzı) ndan evvel drt (rek'at), sabah (namzının farzın) dan evvel iki rek'at (tetavvu' kılmayı) terketmediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 602

Konu: Nfile Namaz (2)
Başlık: Akşam Namazının Farzından Evvel Nfile Kılınmasına Dir Abdullh-i Mzen Rivyeti
Ravi: Abdullh-ı Mzen
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in ( def'a) akşam namz (ının farz) ından evvel (iki rek'at nfile namz) kılınız buyurduğunu, ncsnde halkın bu namzı, devm edilmesi lzım bir ibdet telkki etmesini hoşlanmıyarak: İsteyen kılsın dediğini, Resl-i Ekrem'den (işidip) naklettiği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 603

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı