Sahih-i Buhari
1-TECRĪD'İN METNİ
2-KİTĀBÜ'L-ĪMĀN
3-KİTĀBÜ'L-İLİM
4-KİTĀBÜ'L-VUDŪ'
5-KİTĀBÜ'L-GUSL
6-KİTĀBÜ'L-HAYZ
7-KİTĀBÜ'T-TEYEMMÜM
8-KİTĀBU'S-SALĀT
9-KİTĀBU MEVĀKĪTİ'S-SALĀT
10-BĀBU BED'İ'L-EZĀN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALĀT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSKĀ BAHSİ
16-KÜSŪF BAHSİ
17-SÜCŪD-I KUR'ĀN BAHSİ
18-TAKSĪR-İ SALĀT BAHSİ
19-TEHECCÜD BAHSİ
20-TERĀVİH NAMAZI
21-İSTİHĀRE HADĪSİ VE DUĀSI
22-MEKKE VE MEDĪNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZĪLETİ BĀBI
23-SEYYİDÜ'L-MÜRSELĪN SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYĀRET
24-NAMAZDA İSTİĀNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENĀZE BAHSİ
27-KİTĀBÜ'Z-ZEKĀT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTĀBÜ'L-HAC
30-EBVĀBÜ'L-ÖMRE
31-EBVĀBÜ'L-MUHSAR
32-CEZĀ-İ SAYD BĀBI
33-FAZĀİL-İ MEDĪNE
34-KİTĀBÜ'S-SAVM
35-TERĀVĪH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZĪLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKĀF
38-KİTĀBÜ'L-BÜYŪ'
39-İHTİKĀRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENĪHA FASLI
42-ŞAHĀDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKĀMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZĪLETİ BAHSİ
47-HŪRÜ'L-ĪYN VE ONLARIN MÜSTESNĀ SIFATLARI
48-BED'ÜL-HALK BAHSİ
49-AHĀDĪS-İ ENBİYĀ ALEYHİMÜ'S-SALĀTÜ VE'S-SELĀM BAHSİ
50-İBRET-ĀMİZ BENĪ İSRĀİL KISSALARI
51-KİTĀBÜ'L-MENĀKIB
52-KUREYŞ'İN MENĀKIBI BAHSİ
53-HUZĀA KISSASI
54-EBŪ ZERR-İ GIFĀRĪ (RADİYA'LLĀHU ANH)İN İSLĀM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLĀM'A ALENĪ İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HĀTEMÜ'L-ENBİYĀLIĞINI TEBLĪĞ BUYURMASI
57-İSLĀM'DA NÜBÜVVET ALĀMETLERİ
58-AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59-EBŪ BEKR ES-SIDDĪK RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
60-ÖMER İBN-İ HATTĀB RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
61-OSMĀN İBN-İ AFFĀN RADİYA'LLĀHU ANH
62-ALĪ İBN-İ EBĪ TĀLİB RADİYA'LLĀHU ANH
63-ZÜBEYR İBN-İ AVVĀM RADİYA'LLĀHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLĀHU ANH
65-SA'D İBN-İ EBĪ VAKKĀS RADİYA'LLĀHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DĀMATLARINDAN EBÜ'L-ĀS
67-ZEYD İBN-İ HĀRİSE İLE OĞLU ÜSĀME RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
68-ABDULLĀH İBNİ ÖMER RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
69-AMMĀR VE HUZEYFE RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
70-EBŪ UBEYDE İBN-İ CERRĀH RADİYA'LLĀHU ANH
71-HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
72-ABDULLĀH İBN-İ ABBĀS RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ
73-HĀLİD İBN-İ VELĪD RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
74-SĀLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
75-ĀİŞE RADİYA'LLĀHU ANHĀ'NIN FAZĪLETİ
76-MENĀKIB-I ENSĀR BAHSİ
77-RESŪL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADĪCE İLE İZDİVĀCI
78-MEB'ASÜ'N-NEBĪ SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM BĀBI
79-İSRĀ' VE Mİ'RĀC HADĪSİ
80-RESŪLULLĀH İLE ASHĀB'ININ MEDĪNE'YE HİCRETİ BĀBI
81-MEGĀZĪ BAHSİ
82-BÜYÜK BEDİR GAZĀSI
83-BENĪ NADĪR'İN TEHCĪRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZĀSI
85-AHZĀB VE HENDEK HARBİ
86-BENĪ KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZĀSI
88-ÖMRETÜ'L-KAZĀ'
89-MŪTE GAZĀSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZĀSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-ZÜ'L-HALASA GAZĀSI
93-SEYFÜ'L-BAHR GAZĀSI
94-RESŪL-İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABĪLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCETÜ'L-VEDĀ'
96-TEBŪK GAZĀSI
97-PEYGAMBER'İN KİSRĀ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEBĪ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'ĀN-I KERĪMİN TEFSĪRİ BAHSİ
100-EN'ĀM SŪRESİ ĀYETLERİ
101-KUR'ĀN-I KERĪMİN FAZĪLETLERİ BAHSİ
102-NİKĀH BAHSİ
103-TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104-KİTĀBÜ'TALĀK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAĀM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBĪHALARLA AVLARA VE BUNLARA ĒEKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYDÜ'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTĀBÜ'L-ADĀHĪ
111-KİTABÜ'L-EŞRİBE
112-KİTABÜ'L-MERZĀ
113-KİTĀBÜ'T-TIB
114-KİTĀBÜ'L-LİBĀS
115-KİTĀBÜ'L-EDEB
116-KİTĀBÜ'L-LİBĀS;KİTĀBÜ'L-EDEB
117-KİTĀBÜ'L-İSTİ'ZĀN
118-KİTĀBÜ'L-KADER
119-KİTĀBÜ'L-EYMĀN
120-KİTĀBÜ'L-KEFFĀRĀT
121-KİTĀBÜ'L-FARĀİZ
122-KİTĀBÜ'L-HUDŪD
123-KİTĀBÜ'L-MUHĀRİBĪN
124-KİTĀBÜ'D-DİYYĀT
125-RÜ'YĀ TA'BĪRİ BAHSİ
126-KİTĀBÜ'L-FİTEN
127-KİTĀBÜ'L-AHKĀM
128-KİTĀBÜ'D-DA'AVĀT
129-KİTĀBÜ'R-RİKAK
130-KİTĀBÜ'T-TEMENNĪ
NAMAZDA SEHİV BAHSİ
         Bu bölümde toplam 2 Hadisi Şerif var.
Konu: Namazda Yanılmak;sehiv Secdesi (2)
Başlık: Resūl-i Ekrem'in Namazda Sehiv İēin Secde Buyurduklarına Dāir Abdullāh İbn-i Mes'ūd Hadīsi
Ravi: Abdullāh B. Mes'ūd (72)
Hadis:

(Bir kerre) Resūlullāh salla'llāhu aleyhi ve sellem öğle namāzını beş rek'at kılmıştı da kendilerine: - Namāza ziyāde mi kılındı? diye soruldu. Resūl-i Ekrem de: - Bu nasıl suāldir? buyurdu. Sonra Sahābī de: - Namāzı beş rek'at kıldınız, demesi üzerine Resūl-i Ekrem, selām verdikten sonra (sehiv iēin) iki def'a secde eyledi.

Hadis No: 615

Konu: İkindiden Sonra Namaz (4)
Başlık: İkindi Namazının Farzından Sonra İki Rek'at Nāfileden Nehye Dāir Ümmü Seleme Radiya'llāhu Anhā Hadīsi
Ravi: Abdullāh B. Abbās (160)
Hadis:

Bir kerre İbn-i Abbās, Misver İbn-i Mahreme, Abdurrahmān İbn-i Abbās, Misver İbn-i Mahreme, Abdurrahmān İbn-i Ezher radiya'llāhu anhüm, beni Āişe radiya'llāhu anhā'ya gönderip demişlerdi ki: Hepimizden Hazret-i Āişe'ye selām söyle ve ikindinin farzından sonraki iki rek'at nāfile namazın hükmünden suāl edip bu namāzı kıldığından haberdār olduğumuzu, halbuki Nebī salla'llāhu aleyhi ve sellem'in bu iki rek'at namāzdan Ashāb'ı men' ettikleri haberi bize bāliğ olduğunu söyle dediler. İbn-i Abbās (ilāve olarak): Ben, Ömer İbn-i Hattāb ile birlikte halktan böyle iki rek'at namāz kılanları döverdim, demişti. Küreyb demiştir ki: Hazret-i Āişe'nin huzūruna girdim. Beni gönderen zevātın benimle gönderdikleri haberi kendisine teblīğ ettim. Hazret-i Āişe bana cevāben: Sen bu mes'eleyi Ümmü Seleme'ye sor, dedi. Ben de huzūrundan ēıktım ve gelip bu üē zāte, Hazret-i Āişe'nin cevābını söyledim. Bunlar, Hazret-i Āişe'ye gönderdikleri gibi bu def'a da beni Ümmü Seleme radiya'llāhu anhā'ya gönderdiler. Ümmü Seleme radiya'llāhu anhā dedi ki: Nebī salla'llāhu aleyhi ve sellem hakīkaten ikindiden sonraki bu namāzdan nehyettiğini işittim. Sonra bir kerre de Resūl-i Ekrem'in ikindi namāzı kıldığı sırada iki rek'at namāz daha kıldığını gördüm. (Şöyle ki:) Resūlullāh benim odama gelmişti. Fakat o sırada yanımda Ensār'dan ve Benī Harām'dan birtakım kadın (misāfirler) bulunuyordu. Resūl-i Ekrem (namāz kılmağa başladı. On)un böyle (ayrıca iki rek'at daha) namāz kıldığını görünce, kendilerine bir cāriye gönderdim. Ve cāriyeye dedim ki: Resūl-i Ekrem'in yanında dur!: Yā Resūla'llāh! Sana Ümmü Seleme şu iki rek'at namāzdan nehyettiğinizi işittim. Halbuki şimdi kıldığınızı görüyorum, diye soruyor de!.. Eğer Resūlullāh (namāzda bulunduğuna) eliyle işāret ederse, huzūrundan geri ēekil. Cāriye bu emri yerine getirdi. Ve hakīkaten Resūl-i Ekrem eli ile işāret etmekle cāriye geri ēekildi. Resūl-i Ekrem namāzdan fāriğ olunca (bana hitāb ederek:) Ey Ebū Ümeyye kızı, ikindi namāzından sonra kıldığım iki rek'at namāzdan suāl etmiş idin. Bunun sebebi şudur, buyurdu: Bana Abdü'l-Kays kabīlesinden bāzı kimseler (arz-ı İslām iēin) gelmişlerdi. Bunlar, şu öğle namāzından sonraki iki rek'at (nāfile) den beni meşgūl edip alıkoymuşlardı. Bu kıldığım iki rek'at namāz, öğlenin o iki rek'at son sünnetidir.

Hadis No: 616

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı