Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
CENZE BAHSİ
         Bu blmde toplam 69 Hadisi Şerif var.
Konu: Allh'a Şirk Koşmamak;imanda İhls
Başlık: Muhammed mmetinden Şirk Etmeden len M'minin Cennetle Mbeşşer Olduğuna Dir Eb Zer Hadsi
Ravi: Eb Zerr-i Gıfr (11)
Hadis:

Eb Zer Hazretleri demiştir ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: Bana rabbim tarafından (sefretle) gelen Cibrl, (bir kerre daha) gelmiş ve: - mmetimden her kim Allhu Tel'ya hi bir şey'i (ulhiyyette ve havass-ı rubbiyyette) ortak tanımıyarak lrse, o kimse Cennet'e girer, diye haber verdi, buyurdu. Ben: - (Y Resla'llh!) O adam zin ettiği ve sirkat eylediği halde (yine Cennet'e girer) mi? diye sordum. Resl-i Ekrem: - (Evet) zin ettiği ve sirkat eylediği halde de (Cennet'e girer) diye cevb verdi.

Hadis No: 617

Konu: Allh'a Şirk Koşmamak
Başlık: Mşrikin Cehennem'e, Muvahhidin De Cennet'e Dhil Olacağına Dir Abdullh İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

İbn-i Mes'd Hazretleri, bir kerre Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: Allh'a bir şeyi menend addederek len kimse, Cehennem'e dhil olur demişti. Ben de dedim ki: Allh'a hi bir şeyi menend addetmiyerek len kimse Cennet'e dhil olur.

Hadis No: 618

Konu: Aksırana Du Etmek;altın Ve Gmş Kap Kullanmak;altın Yzk Takmak;cenzeye Gitmek;dvete Katılmak (icbet);hasta Ziyreti;ipekli Elbise Giymek;mazlma Yardım;selmlaşmak;yemini Kabl Etmek
Başlık: Yedi Şey İle Emir, Yedi Şeyden Nehy Buyurulduğuna Dir Ber' Hadsi
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Ber' demiştir ki: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem bize yedi şey'i işlememizi emretti. Yedi şeyden de bizi nehyeyledi. Resl-i Ekrem bize, cenze arkasında gitmeyi, hastayı ziyret etmeyi, dvete icbet eylemeyi, mazlme yardımı, yemni kabl etmeyi, selmı karşılamayı, aksırana du etmeyi emreyledi. Yine Neb salla'llhu aleyhi ve sellem bizi: gmş kap (kullanmak) dan, altın yzk (takmak) tan, harr, db, kasıy, istebrak (denilen ipekli kumaş isti'mlin) den de nehyetti.

Hadis No: 619

Konu: Cenzeye Gitmek;tezkiye
Başlık: mm-i Al' Radyia'llhu Anh'nın Osmn İbn-i Maz'n Radiya'llhu Anh'i Tezkiyesi Hadsi
Ravi: mm Al' B. Hris
Hadis:

mm Al' Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'e bat eden kadınlardan idi. mm Al' demiştir ki: (Hicret-i Seniyye'de) muhcirler kur'a ile (Ensr arasında) taksm edilmişti. Bizim ilenin sehmine de Osmn İbn-i Maz'n dşmşt. Biz, Osman'ı evimizde konukladık. Fakat Osman (bir mddet sonra) sebeb-i mevti olan bir hastalıkla hastalandı. Veftında gasledildi. Kendi elbsesi ile kefenlendi. Sonra Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem cenzeye geldi. Ben (cenzeyi tezkiye ederek): -Ey Eb Sib; Cenb-ı Hak sana rahmet etsin! Senin hakkında bildiğim ve bu cemate bildirmek istediğim şudur ki: sen, Allhu Tel'nın (hiret leminde) kerem ve inyetine mazhar olmuş bir ztsın, dedim. Bunun zerine Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: - Allhu Tel'nın bu lye ikrm ve inyet buyurduğunu neden biliyorsun? sretinde sorgularına cevben ben de: -Y Resla'llh, babam, (anam) sana fed olsun! Allah, (bu manlı, tatli kuluna ikrm etmez de) ya kime ikrm eder? dedim. Bu def'a da Resl-i Ekrem: -Osman İbn-i Maz'n lmştr. Ve Allh'a yemn ederim ki, ben de bu (mbrek) l iin hayır ve sadet umarım. Yine Allh'a yemn ederim ki, ben, Allh'ın bir peygamberi iken bana (ve size yarın) Allah tarafından ne mumele edileceğini bilemem, buyurdu. mm Al' demiştir ki: Vallhi bundan sonra ben, kimseyi tezkiye etmeğe cesret edemedim.

Hadis No: 620

Konu: -
Başlık: Abdullh İbn-i Amr Radiya'llhu Anh'in Uhud'da Fcia-i Şehdeti Hakkında Oğlu Hazret-i Cbir'in Rivyeti
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Hazret-i Cbir demiştir ki: Babam (Uhud gazsında) şehd edildiğinde ağlayarak zerinden elbisesini ıkarıyorum da beni ağlamaktan men' ediyorlardı. Halbuki Neb salla'llhu aleyhi ve sellem nehyetmiyordu. Halam Ftıma da ağlamağa başladı. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem (halamı ta'ziye ve şehdin yce mertebesini bildirerek) buyurdu ki: Ey Ftıme, siz ona ağlasanız da ağlamasanız da siz şehdi (mağlesinden) kaldırana kadar melekler (onun zerine toplandılar), kanadlariyle onu glgelendirdiler.

Hadis No: 621

Konu: Cenze Namazı (2)
Başlık: Necş'nin Veftını Resl-i Ekrem'in Haber Vermesi Ve Drt Tekbirle Namaz Kılması Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Necş'nin veftını, Necş ldğ gn (Mescid'de bizzt) haber verdi. (Sonra Mescid'den) musallya ıkıp Ashb'ı ile saf bağlayarak drt tekbr aldı.

Hadis No: 622

Konu: Hz. Peygamber'in Mu'cizeleri (7)
Başlık: Mte Kumandanları Ve Ser-medn-ı Şhedsı Zeyd, Ca'fer, İbn-i Revha Hazartının Şehdetlerini Resl-i Ekrem'in Ağlıyarak Minber zerinde Haber Verdiğine Dir Enes İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Hazret-i Enes demiştir ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (bir kerre minber zerinde: İşte) sancağı Zeyd (İbn-i Hrise) aldı, Zeyd katlolundu. Sonra sancağı Ca'fer (İbn-i Eb Tlib) aldı. O da katlolundu. Sonra sancağı (Abdullh) İbn-i Revha aldı, o da katlolundu buyurdu. (Bunu sylerken) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (mbrek) iki gznden yaş akıyordu. (Resl-i Ekrem devamla:) Bundan sonra sancağı emirsiz, Hlid İbn-i Veld aldı. Ona feth nusrat ihsn olundu buyurdu.

Hadis No: 623

Konu: ocuğu Kendinden nce lenler;hediye
Başlık: Sabvet Hlinde Veft Eden ocukların Ebeveynine Şefati Hakkında Enes İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir: ocuğu henz erlik ağına ermeden veft etmiş hi bir mslman yoktur. Ancak Cenb-ı Hak o mslmanı, bu ocuklara ihsn buyurduğu geniş rahmet ve keremi ile Cennet'e idhl eder.

Hadis No: 624

Konu: Cenze Yıkamak (2)
Başlık: Gasl-i Meyyit Hakkında mm-i Atıyye Hadsi (2)
Ravi: mm Atıyye (9)
Hadis:

mm Atıyye demiştir ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in kızı (Zeyneb radiya'llhu anh) veft ettiğinde Reslullh yanımıza gelip buyurdu ki: Kızımı su ve sidr ile , yhud beş, hatt cb ederse daha ziyde yıkayınız. En sonrakinde kfr, yhut kfr nev'inden bir koku kullanınız. Gasilden friğ olduğunuzda bana bildiriniz. Biz, gasli bitirince Resl-i Ekrem'e haber verdik. Reslullh bize Hikiv denilen kendi izrını verdi. Ve: Bunu kızıma i gmleği yapınız, buyurdu. (Rv Muhammed İbn-i Srn diyor ki): mm Atıyye Hikiv ile izr kasdetmiştir.

Hadis No: 625

Konu: Cenze Yıkamak (2)
Başlık: Gasl-i Meyyit Hakkında mm-i Atıyye Hadsi (2)
Ravi: mm Atıyye (9)
Hadis:

mm Atıyye hadsinin diğer bir rivyet tarkinde Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in: (Kızımı tek su ile yıkayınız), gasle, Zeyneb'in sağ tarafı ile ve abdest zları ile başlayınız buyurduğu ve mm Atıyye'nin de: Zeyneb'in saını taradık, (tarakla atıktan sonra da kalınca) bukle yaptık (ve bunları arkasına salıverdik).

Hadis No: 626

Konu: Kefen
Başlık: Tekfnin Keyfiyyeti Ve Resl-i Ekrem'in Vcd Pkinin Sret-i Tekfnine Dir Haberler
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem, (hirete intikl ettiğinde) pamuktan (ma'ml), sehliyye (denilen) para beyaz Yemen bezi iinde kefenlendiği, ve bunların iinde kams ve imme bulunmadığı rivyet edilmiştir.

Hadis No: 627

Konu: Cenze Yıkamak;haccederken lenler;kefen
Başlık: Gasil, Tekfin, Tahnit Hakkında Vaks Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

İbn-i Abbs demiştir ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ile birisi (Haccet'l-Ved'da) Arafat'ta vakfe ederken ansızın devesinden dşt. Dşer dşmez de deve, (zavallının) boynunu kırdı. (Ve derhal ld). Neb salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bu (ihrmlı) adamı su ve sidr ile yıkayınız, ve iki kat ihrmı iinde defnediniz. Ona koku srmeyiniz, onun başına bez de sarmayınız. nk bu (ihrmlı) hacı, kıymet gnnde (başı aık olarak ve) Lebbeyk Allhmme lebbeyk = Fermnına uydum, dvnına geldim... diyerek ba's olunacaktır.

Hadis No: 628

Konu: Mnfığın Cenzesi (2)
Başlık: Abdullh İbn-i bey ldğnde Hediye Buyurulan Kams-ı Sadet'le Tekfni Hakkında İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Abdullh İbn-i bey ldğnde oğlu (Abdullh) Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'e gelmiş ve Y Resla'llh! (Mbrek) gmleğini bana versen de babamı onunla kefenlesem. (Ltfen) namazını da kılsanız ve ona istiğfr buyursanız demişti. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem, Abdullh'a gmleğini verdi. Ve: (Cenze hazırlayınınca) bana haber veriniz, namazınızı kılayım, buyurdu. Abdullh Resul-i Ekrem'e hazırlandığını arzetti. Reslullh İbn-i beyy'in cenzesine namaz kılmak zere iken mer radiya'llhu anh, Reslullh'(ın arkasından rdasın)ı ekti.Ve: Y Resla'llh! Allah sizi mnfıklar zerine namaz kılmaktan nehyetmedi mi? dedi. Resl-i Ekrem: Ben, istiğfr etmekte ve etmemekte muhayyerim. Allhu Tel: Habbim! Bu mnfıklara sen, ister istiğfr et, istersen istiğfr etme (msvdir. Faraz) bunlar iin yetmiş def'a istiğfr etsen Allan, asl onları mağfiret etmiyecektir buyurmuştur, diye cevb verdi. Ve Reslullh Abdullh İbn-i beyy'in cenzesine namaz kıldı. Bunun zerine: Bu mnfıklardan lenlerin hi birisine namaz kılma habbim! melindeki yet-i Kerme nzil oldu.

Hadis No: 629

Konu: Mnfığın Cenzesi (2)
Başlık: Kabrin Aılabileceği, Cenzenin Nakli Ciz Olduğu Ahval Ve Zaman
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Hazret-i Cbir demiştir ki: Abdullh İbn-i bey defnolunduktan sonra Neb RS geldi. (Emr-i Nebev ile) l hufresinden ıkarıldı. Resl-i Ekrem onun cildine tkrğnden fledi. Ve ona gmleğini geydirdi.

Hadis No: 630

Konu: Medne'ye Hicret;şehidin Kefenlenmesi
Başlık: Mus'ab İbn-i Umeyr Hazretlerinin Sret-i Defni Hakkında Habbb Hadsi. Ve Ulv Bir Vasf-ı Mmeyyizi
Ravi: Habbb B. El-erett (5)
Hadis:

Habbb Hazretleri demiştir ki: Biz, (dny iin değil) rız-yı Br kasdederek, Neb RS ile (Medne'ye) hicret ettik. Artık ecr mkftımız (va'd-i ilh muktezsı) Cenb-ı Hakk'a (şer'an) vcib oldu. Yoldaşlarımızdan bu ecr ni'metten hi bir şey tatmadan hirete gidenler vardır ki, Mus'b İbn-i meyr bunlardan birisidir. Dostlarımızdan, kendilerine hicret semeresi ulaşan ve bu meyveyi devşirenler de vardır. Mus'b, Uhud gn şehd olmuştu da biz onu saracak bir kefen bulamamıştık. Yalnız şehdin bir kaftanını bulmuştuk ve bu (azz) şehdi ona sarmağa alışmıştık. Başını brrken ayakları aılıyordu. Ayaklarını kapatırken başı aığa ıkıyordu. (Bu yoksulluk karşısında) Neb RS bize şehdin başını rtmemizi ve ayaklarının stne de izhir (denilen kokulu ottan) koymaklığımızı emreyledi.

Hadis No: 631

Konu: Hz. Peygamber'in Cmertliği;kefen Hazırlamak
Başlık: Hl-i Hayatta Tekfn Levzımının Ve Kabir İhzrının Cevzını İfde Eden Sehl Hadsi
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

[Sehl demiştir ki: (Bir gn) bir kadın, (elinde) kenarlı dokunmuş bir brde ile Reslullh RS'in huzruna girdi. (Sehl:) -Bilir misiniz bu brde nedir? (diye oradakilere sordu). Onlar da: Şemledir, ihrmdır, diye cevb verdiler. Sehl, evet yledir, dedi.] Kadın: -Y Resla'llh! Bu brdeyi kendi elimle dokudum. Ve size geydirmek iin geldim, dedi. Reslullh RS de aldı. Kendisinin byle bir brdeye ihtiycı var idi. Sonra Reslullh, bu brdeyi giyerek biz (im yanımız)a ıktı. Filn (Sahbe) de bu brdeyi tahsn ederek: Y Resla'llh! Bu ne gzel imiş? (Ltfen) bunu bana geydir, dedi. (Reslullh: - Pekl, buyurup Hne-i Sadet'e girdi. Ve durup o zte gnderdi). Mecliste hzır bulunanlar ona: - Bunu iyi etmedin. Neb RS bu brdeyi ihtiycı olarak geymişti. Sonra sen, Resl-i Ekrem'den, kendisinin (hi bir sili) reddetmediğini bildiğin halde istedin, dediler. O da: - Vallhi ben, bu brdeyi geymek iin istemedim. (ldğmde) kefenim olsun, diye istedim, cevbını verdi. Sehl (İbn-i Sa'd): - Hakkaten bu brde o ztin kefeni oldu, demiştir.

Hadis No: 632

Konu: Kadınların Cenzeye Gitmemesi
Başlık: Kadınların Cenze Ta'kb Ve Teşyinden Nehyolunduklarına Dir mm-i Adıyye Hadsi Ve Bu Bbda Ulemnın İctihadları
Ravi: mm Atıyye (9)
Hadis:

mm Atıyye demiştir ki: Biz (kadınlar, Reslullh RS tarafından) cenzeyi ta'kb etmekten nehyolunduk. Cenzeye ittib', bizim zerimize farz kılınmadı.

Hadis No: 633

Konu: lye Yas Tutmak (2)
Başlık: Kadınların Zevcinden Başka Bir l İin Gnden Fazla Yas Tutmalarının Ciz Olmadığına Dir mm-i Habbe Hadsi Ve Diğer Rivyetler
Ravi: mm Habbe (2)
Hadis:

mm Habbe: Ben Reslullh RS'in şyle buyurduğunu işittim, demiştir: Allh'a ve hiret gnne mn eden bir kadının zevcinden başka bir l iin gnden fazla yas tutması hall değildir. Lkin kadın, zevcine karşı drt ay on gn teessrn izhr eder.

Hadis No: 634

Konu: Sabretmek
Başlık: Sabrın Kemli Sadme-i lda Sabırdır
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Hazret-i Enes demiştir ki: Neb RS, (ocuğunun) kabri yanında (avaz avaz) ağlamakta olan bir kadının yanından gemişti de o kadına: - (Ey emetu'llh = Ey Allhım mahlku kadıncağız!) Allh'ın gadabından kork! ve sabreyle, (ığlık koparma!) buyurdu. Kadın: - Haydi benden uzaklaş, sen benim musbetim ile msb değilsin ki, demişti. Halbuki kadın, Reslullh RS'i tanımıyordu. Kadına denildi ki: -Bu zt, Neb RS'dir. Bunun zerine kadın, Neb RS'in (hne-i Sadetleri) kapısına geldi. Kadın, (saray kapıları gibi) Peygamber'in kapısı yanında kapıcılar, gzcler bulmadı. (hemen huzra girdi.) Ve: - Y Reslullh! Seni bilemedim, (beni affediniz) dedi. Reslullh: - Sabrın kemli, musbetin birinci darbesi sırasında (tahamml edebilmek) dir, buyurdu.

Hadis No: 635

Konu: Evlda Şefkat Gstermek;lye Ağlamak;şefkat (2)
Başlık: lye Ağlamanın Cevzı Hakkında sme Hadsi. Ve Bu Hadsin Rivyet Tarkları
Ravi: sme B. Zeyd B. Hrise (15)
Hadis:

sme Hazretleri demiştur ki: Neb RS'in kızı (Zeyneb radiya'llhu anh) Reslullh'a: - Oğlum ld, bana geliniz, diye haber gnderdi. Reslullh da kızına selm syleyip: - Allh'ın almak ve Allh'ın vermek istediği her şey kendisine iddir. Ve her şey'in ilm-i ilhde muayyen bir mr vardır. Kızım, sabret, ve bu sabrın Allah yanında ecr sevbı olduğunu hatırla! diyerek cevb yolladı. Bu def'a Zeyneb, Resl aleyhi's-selm'a and vererek: - Her halde geliniz, diye haber gnderdi: Bu haber zerine Reslullh kalktı. Maiyyetinde Sa'd İbn-i bde, Muz İbn-i Cebel, bey İbn-i K'b ve Zeyd İbn-i Sbit olduğu halde (Zeyneb'in evine geldi. Hasta) ocuk, Neb RS (in kucağın) a verildi. ocuğun haytı ihtizrda ve muztarib bir halde idi. Vcd (za'fiyetten) eski kırbaya dnmşt. Reslullh'ın iki gz yaş dkyordu. Sa'd İbn-i bde: - Y Reslullh! Bu yaş, bu ağlayış nedir ya? diye izhr-i hayret etti. Resl-i Ekrem: - Bu gz yaşı, Allh'ın (merhametli) kullarının gnllerine koyduğu rahmet(-i ilhiyyenin eseri) dir. Cenb-ı Hak bu rahmeti, kullarından şefkatli olan (gnl)lere ihsn eder, buyurdu.

Hadis No: 636

Konu: Evlda Şefkat Gstermek;lye Ağlamak;şefkat (2)
Başlık: Nevhasız Ağlamanın Cevzı Hakkında Enes İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Hazret-i Enes demiştir ki: Reslullh RS'in kızı (mm Glsm radiya'llhu anh) nın cenzesinde bulunduk. Reslullh kabrin bir tarafına oturmuştu. Yine Enes: Reslullh'ın iki gznn yaş dktğn grdm demiştir. Ve yine demiştir ki: Reslullh RS: - İinizde bu gece gnh işlememiş kimse var mıdır? diye sordu. Eb Talha: - Ben varım (y Resla'llh) dedi. Reslullh: - Haydi kabre in, buyurdu. Enes Hazretleri: Bunun zerine Eb Talha, mm Glsm'n kabrine indi, demiştir.

Hadis No: 637

Konu: lye Ağlamak (3)
Başlık: Hads Hakkında Ashb-ı Kirm'ın İhtilfları;lye Ağlamanın Vaz'-ı Şer'si Ve Bu Bbdaki Vch-ı Rivyt;hazret-i işe'nin mer Ve Abdullh İbn-i mer Radiya'llahu Anhum Rivyetlerini Vehme Nisbet Etmesi
Ravi: Abdullh İbn-i Mleyke
Hadis:

Osmn radiya'llhu anh'in kızı (mm Ebn) Mekke'de veft etmişti. (Namazında ve defninde) bulunmak iin biz de bu cenzeye gelmişdik. İbn-i mer ve İbn-i Abbs radiya'llhu anhm de bu cenzede hazır bulundular. Ben, İbn-i mer ile İbn-i Abbs'ın arasına oturmuştum. Yhud İbn-i mer'in yanına oturmuştum da İbn-i Abbs da gelip benim yanıma oturmuştu. (Bu sırada evden kadınların ferydı ykseldi). Bunun zerine İbn-i mer (yanında bulunan Hazret-i) Osmn'ın oğlu Amr'e dedi ki: - Şu kadınları susturamaz mısın? nk Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: Şbhesiz ki meyyit, ilesinin kendisine ağlamasından dolayı azb edilir buyurdu. Bunun zerine Abdullh İbn-i Abbs da: - mer radiya'llhu anh, meyyit, kendisine ilesinin her ağlaması yznden değil, bzı gn ağlaması sebebiyle azb olunur, der idi dedi. Sonra da İbn-i Abbs şu hdiseyi anlattı: - Ben Mekke'den mer radiya'llhu anh ile birlikte hacdan dnmştm. Biz, (Mekke ile Medne arasındaki) Beyd' mevkiinde duraklamakta iken byk bir ağacın altında develi bir yolcu kfilesi grnd. mer bana: - Git bak bakalım, bu kfile iinde kim var? dedi. Ben de baktım. Ve derhal Suheybi tanıdım. Ve (Hazret-i) mer'e haber verdim. - yle ise Suheyb'i bana ağırınız, dedi. Suheyb'in yanına dndm. Ve: - Emr'l-m'minn'in yanına buyurunuz, ve (onun mevkibine) iltihk ediniz, dedim. (Berber Medne'ye geldik. ok gemedi), mer vurulduğunda Suheyb: - Ey Suheyb! Bana mı ağlıyorsun? (Sakın ağlama!), Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: Meyyit, ilesinin bzı gn ağlamalarından dolayı azb olunur, buyurdu dedi. (Sonra) İbn-i Abbs (şyle) anlattı: Hazret-i mer veft ettiğinde bu vak'ayı Hazret-i işe radiya'llhu anh'ya anlattım. O da dedi ki: - Allah, mer'e rahmet etsin. Allh'a yemn ederim ki, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: Allah, ehil ve ilesinin ağlamasından dolayı bir m'mini azb eder dememiştir.L kin Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: Allah, ehl ilesinin kendisine ağlamasından dolayı kfirin azbını tezyd eder buyurdu. işe radiya'llhu anh (szne devamla): - Size Kur'n kfdir. Cenb-ı Hak: Hi bir gnahkr, başkasının gnhını yklenmez buyurmuştur. işe radiya'llhu anh'nın szlerinin naklini mtekıb Abdullh İbn-i Abbs: - İnsanı Allah gldrr, Allah ağlatır dedi. (Rv) İbn-i Mleyke (bunları nakl rivyet ettikten sonra): - Allh'a yemn ederim ki, İbn-i mer radiya'llhu anhum bundan sonra bir şey sylemedi, demiştir.

Hadis No: 638

Konu: lye Ağlamak (3)
Başlık: Bu Hususta Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Hazret-i işe demiştir ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (bir kerre) ilesi başında ağlaşmakta olan bir Yehd karısının (mezarı) yanından gemişti de: Bunlar llerine ağlıyorlar. Halbuki l kabrinde azb olunuyor buyurmuştu.

Hadis No: 639

Konu: Hz. Peygamber'e Yalan İsnadı;lye Ağlamak
Başlık: lye Nevha Ve Feryd Ederek Ağlamanın Kerheti Hakkında Muğre Hadsi;resl-i Ekrem'in Lisnından Yalan Uydurmanın Cezsı Hussundaki Haberler
Ravi: Muğre B. Şu'be (7)
Hadis:

Mugre, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğunu işittim, demiştir: Benim ağzımdan yalan sylemek, başka bir kimseyi dedi diye yalan sylemek gibi değildir. Her kim bile bile benim ağzımdan yalan uydurursa Cehennem'deki yerine hazırlansın! Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğunu da işittim: Hangi meyyit ki, ona nevha ve fign edilirse, bu nevha sebebiyle azb olunur.

Hadis No: 640

Konu: lye Ağlamak (3)
Başlık: Yzn Dverek, Yakasını Yırtarak Ve Chiliyyet deti zere Mnsebetsiz Szler Syliyerek Izhr-ı Mtem Etmek Menh Olduğuna Dir Abdullh İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

İbn-i Mes'd demiştir ki: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem: Kim ki (ller iin) avuc ii ile yanaklarını, (yzn) dver ve yakalarını yırtar ve chiliyyet deti zere (mnsebetsiz szler syleyerek) feryd fign eylerse, bu kimse biz(im ehl-i snnetimiz) den değildir, buyurdu.

Hadis No: 641

Konu: Allah Yolunda Harcamak (infak);hasta Ziyreti;infak
Başlık: Resl-i Ekrem'in Sa'd İbn-i Eb Vakks'ın Hastalığında Izhr-ı Teessr Buyurması
Ravi: Sa'd B. Eb Vakks (17)
Hadis:

Sa'd Hazretleri demiştir ki: Ved' Haccı yılı (Mekke'de) şiddetli bir hastalığımda Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem beni iyde ve ziyret ederdi. (Bir ziyretinde) ben: - Y Resla'llh! Bendeki hastalık, gryorsunuz şu mzmin hadde ermiştir. Ben, servet shibiyim. Kızımdan başka da bir vrisim yoktur. Mlimin te ikisini tasadduk edeyim mi? diye sordum. Reslullh: - Hayır, tasadduk etme, buyurdu. Ben: - Yarısını edeyim mi? dedim. Reslullh: - Yine hayır, tesadduk etme, diye cevb verdi. Ve sonra Reslullh (szne devm ederek) buyurdu ki: - Slsn tesadduk et (kfdir!) Sls (mlin) de byktr. Yhud oktur. Ey Sa'd! Senin vrislerini zengin bırakman, muhtc ve halka (sadaka iin) ellerini aar bir halde bırakmandan ok hayırlıdır. Ey Sa'd! Allah rızsı iin infk ettiğin her nafakadan şbhesiz me'cr olursun! Hatt (yemek yerken) hayat yoldaşının ağzına verdiğin lokmadan da me'cr olursun. Yine ben: - Y Reslullh! (Siz Medne'ye dneceksiniz de) ben dostlarımdan geriye mi kalacağım? diye sordum. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: - Hayır, sen (bizden) geri kalamazsın. (Şyet burada kalır da) amel-i slih işlersen elbette onunla derecen artar, merteben ykselir. Sonra yle zannediyorum ki: sen uzun zaman yaşayacaksın. Hatt senden birtakım akvm mstefd olacak, diğer birtakım akvm da zarar grecektir. Y Rab! Ashb'ımın (Mekke'den Medne'ye) dnşn tamamla, onları ters izine dndrme! (Bunun zerine Sa'd İbn-i Eb Vakks demiştir ki): - Lkin en bre Sa'd İbn-i Havle'dir. Eğer Sa'd Mekke'de lrse, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ona ok acır, mahzn ve mkedder olur.

Hadis No: 642

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem'in Musbet Zamnında Sayha Eden, Saını Yolan, Elbsesini Yırtan Kadınlardan Hoşlanmadığına Dir Eb Mse'l-eş'ar Hadsi
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Eb Brde demiştir ki: (Bir kere babam) Eb Ms şiddetli bir hastalıkla hastalanmıştı. Bu sıra başı, ilesinden bir kadının gğsnde olarak bayılmıştı. Bunnu zerine haremi (mm-i Abdullh Bint-i Eb Devme şiddetle bağırarak) ağlamaya başladı. Fakat Eb Ms'nın hal ve vaziyeti kadının bu hareketini men' etmeğe bir trl msid değildi. Eb Ms bu baygınlığı atlatıp aılınca demiştir ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (hoşlanmayıp) uzak bulunduğu herkesten ben de uzağım. Reslullah salla'llhu aleyhi ve sellem musbet zamnında sayha eden, saını yolan, elbsesini yırtan kadınlardan uzak bulunurdu.

Hadis No: 643

Konu: Eğitim;lye Ağlamak;terbiye (eğitim)
Başlık: Mte Kumandanları, Mte Şehidleri Ve Mte Harbi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Hazret-i işe demiştir ki: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem (Mte şehidleri Zeyd) İbn-i Hrise'nin, Ca'fer'in İbn-i Revha'nın haber-i şehdetleri geldiğinde Neb salla'llhu aleyhi ve sellem (Mescid'de) oturmuştu. Yznde sr-ı hzn keder grlyordu. Ben de kapının, Reslullh grlebilecek bir aralığından kendisine bakıyordum. Bu sırada Reslullh'a birisi geldi. Ve: - Ca'fer'in (haremiyle ilesi) kadınları (ağlaşıyorlar) dedi. Ve (nevha ile) ağlaştıklarını syledi. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem de o kimseye kadınları bu ığlıktan men' etmesini emretti. O adam gitti. Sonra ikinci def'a Reslullh'a geldi ve kadınların kendisine itat etmediklerin haber verdi. Reslullh gene: - Kadınları men' ediniz, buyurdu. O adam nc def'a geldi ve: - Y Resla'llh! Vallhi kadınlar bize galebe ettiler, dedi. (Rv mr'e diyor ki:) Hazret-i işe: - Reslullh o adama (haydi git) bu kadınların ağızlarına, (yzlerine) toprak sa, buyurdu, dedi.

Hadis No: 644

Konu: Evlda Şefkat Gstermek;şefkat (2)
Başlık: Musbet Zamnında Hzn İzhr Edilmemesinin Ve Şiddetli Bir Sabrın Fazleti Hakkında Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Hazret-i Enes demiştir ki: Eb Talha'nın (ağır) hasta olan bir oğlu Eb Talha evde yokken lmşt. Zevcesi (mm-i Sleym), ocuğun ldğn grnce onu gasledip kefenlendi. Ve evin bir kşesine koydu. Eb Talha geldiğinde: - Oğlan nasıldır? diye sordu. mm-i Sleym: - ocuğun ıztırbı skinleşti. İstirahat ettiğini zannediyorum, dedi. Eb Talha kadını doğru sylyor sandı. Ve (Sevinerek) yattı (eşi ile de birleşti). Sabah olunca gusledip ıkmak istediğinde mm-i Sleym Eb Talha'ya ocuğun ldğn bildirdi. Eb Talha (Mescid'e gidip) Neb salla'llhu aleyhi ve sellem ile namaz kıldı. Sonra bu karı koca arasında o gece olup bitenleri anlattı. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem de: - Cenb-ı Hak bu gecenizi hakkınızda mubrek kılsın! diye du buyurdu. Sfyn İbn-i Uyeyne: (Ensr'dan İbye İbn-i Rifa isminde) bir kimse (bu iftleşmeden mm-i Sleym, Eb Talha'ya Abdullh'ı doğurdu. Bu) Abdullh'ın dokuz oğlunu grdm. Bunların hepsi de Kur'n okurdu, dediğini bildirmiştir.

Hadis No: 645

Konu: Evlda Şefkat Gstermek;şefkat (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Mahdmu Hazret-i İbrhim'in Sret-i Veftı Hakkında Enes İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Hazret-i Enes demiştir ki: (Bir kere) Neb salla'llhu aleyhi ve sellem ile Haddd bir san'atkr olan Eb Seyf (Ber' İbn-i Evs) in evine gitmiştik. Eb Seyf'in zevcesi mm-i Brde Peygamber'in mahdmu Hazret-i) İbrhm'in murdıası, st ninesi idi. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem İbrhm'i (kucağına) aldı. İbrhm'i pt, kokladı. Bundan sonra bir kerre daha Eb Seyf'in evine gittik. (Bu def'a) İbrhm can veriyordu. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in iki gz yaş dkmeğe başladı. Bunun zerine (Abdurrahmn) İbn-i Avf: - Y Reslullh! Halk musbet zamnında sabretmiyebilir, fakat sen de mi? diye taaccb ve istiğrb eyledi. Reslullh: - Ey İbn-i Avf! Bu hal, (babanın ocuğuna karşı beslediği) rikkat ve şefkattir. (Yoksa sabır ve tevekkle mnf bir nevha değildir) duyurdu. Sonra bu gz yaşını bir diğeri ta'kb eyledi. Bu def'a da Resl aleyhi's-selm: - Gz ağlar ve kalb mahzn olur. Biz, Rabbimiz'in rzı olacağı szden başka bir kelime ile izhr-ı hzn etmeyiz. Ey İbrhm! Biz, senin ayrılığınla pek ziyde mahzn ve mkedderiz, buyurdu.

Hadis No: 646

Konu: Dili Tutmak
Başlık: Resl-i Ekrem'in Sa'd İbn-i bde Hazretlerinin Maraz-ı Mevtinde İyde Buyurup Ağlaması
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

İbn-i mer demiştir ki: Sa'd İbn-i Ubde (bir kere) kendisine rız olan bir hastalıktan dolayı (mizcından) şikyet ediyordu. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem Abdurrahmn İbn-i Avf, Sa'd İbn-i Eb Vakks ve Abdullh İbn-i Mes'd ile birlikte Sa'd'i iyde ve ziyrete gelmişlerdi. Reslullh Sa'd'in yanına girdiğinde onu ilesi tarafından dikkat ve ihtimmla ihta edilmiş bir halde buldu. Reslullh aleyhi's-selm: - Yoksa Sa'd ld m? diye sordu. - Hayır y Resla'llh! lmedi, diye cevb verdiler. Aleyhi's-salt ve's-selm (mteessir olup) ağladı. Reslullh'ın ağladığını grnce oradakiler de ağlaştılar. Bunun zerine Reslullh: - İşitmediniz mi? Allah gzyaşı ile, i znts insanı azb etmez. Ve eliyle (mubrek) dilinde işret ederek: İşte bunun yznden (ya) azb eder, yhud (vadini infz etmez,) merhamet eder. Ve meyyit, ilesinin kendisine (menh bir şekilde) ağlamasından dolayı azb olunur, buyurdu. mer radiya'llhu anh de (chiliyet deti zere) ağlandığında (te'db iin) sopa ile dver, akıl attırır, toprak satırır.

Hadis No: 647

Konu: B'at (3)
Başlık: Hicret'i Mtekıb Kadınlardan Bat Alındığında Bat Maddeleri İinde lye Nevha Edilmiyeceğinin De Bir Madde Olarak Bulunduğu Hakkında mm-i Atıyye Hadsi
Ravi: mm Atıyye (9)
Hadis:

mm-i Atıyye demiştir ki: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem biz (kadınlar) dan (İslm zere) bat aldığında, lye nevha etmiyeceğimize dir de sz almıştı. Beş kadından başka bizden hibir kadın (o sırada) ahdini f etmedi. (Bu beş kadın:) mm-i Sleym, mm-i Al', Muz'ın karısı olan Eb Sebre kızı ve daha iki kadındır. Yhud Eb Sebre kızı ile Muz'ın karısı ve daha bir kadın.

Hadis No: 648

Konu: Cenzeye Ayağa Kalmak (3)
Başlık: Cenzeye Kıyam Hakkında mir İbn-i Reba Hadsi. Ve Cenzeye Kıymın Mnteh-yi Mddeti
Ravi: mir İbn-i Reba (2)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'den ahzeden mir İbn-i Reba'dan şyle rivyet edilmiştir: Reslullh buyurmuştur ki: Sizin biriniz bir cenze grdğnde, nınla gitmek istemezse (cenze ilerileyip) cenzeden geri kalana kadar; yhud cenze (yi gtrenler) o kimseyi geride bırakana kadar; yhud o kimseyi geride bırakmazdan evvel cenze yere inidirilene kadar kıym etsin!

Hadis No: 649

Konu: Cenzeye Ayağa Kalmak (3)
Başlık: Bu Bbda Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Makbur demiştir ki: Biz bir cenzede bulunduk. Eb Hreyre radiya'llhu anh Merv'nın elinden tuttu. Cenze (omuzdan yere) konulmazdan evvel oturdular. Bunun zerine Eb Sad (-i Hudr) radiya'llhu anh geldi. Mervn'ın elinden tuttu. Ve: - Kalk, dedi. Vallhi şu adam (Eb Hreyre) bilir ki, Neb salla'llhu aleyhi ve sellem bizi cenze omuzdan yere indirilmedike oturmaktan nehyederdi, dedi. Eb Hreyre de: - Eb Sad doğru sylyor, diye tasdk eyledi.

Hadis No: 650

Konu: Cenzeye Ayağa Kalmak (3)
Başlık: Bu Bbda Vrid Olan Haberlerden Cbir Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Hazret-i Cbir demiştir ki: (Bir kerre) yanımızdan bir cenze gemişti de Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem cenze getiği iin kıym etmişti. Biz de (kendisine uyarak) ayağa kalktık. Ve: - Y Resla'llh! Bu bir yehd cenzesidir, dedik. Resl aleyhi's-selm: - Bir cenze grdğnzde (mslim olsun, kfir olsun) kıym ediniz!. (nk lm korkun şeydir) buyurdu.

Hadis No: 651

Konu: İyiliğin Mkftı
Başlık: Bu Bbda Vrid Olan Hadslerden Eb Sad-i Hudr Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Cenze (tabuta) konulup erkekler omuzlarına yklendiklerinde o cenze iyi bir kişi ise: Beni (sevbıma) ulaştırınız, der. Eğer o cenze kt bir kişi ise: Eyvh! Bu cenze ile nereye gidiyorsunuz? diye feryd eder. Cenzenin bu sayhasını (gfil) insandan başka her mevcd işitir. İnsan da bunu duysa derhal bayılır.

Hadis No: 652

Konu: Cenzeyi Acele Kaldırmak
Başlık: Cenzenin nnde Kokular Yakarak Ta'kb Edilmesi Menhdir
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb aleyhi's-selm'ın şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: Cenzeyi (i'tidl ile) everek naklediniz. Eğer bu l iyi bir kişi ise bu bir hayırdır. Onu (bir an evvel kabirdeki) hayır ve sevbına ulaştırmış olursunuz. Eğer bu cenze iyi bir kişi değilse, bu da bir şerdir. (Bir an evvel) omuzlarınızdan atmış bulunursunuz.

Hadis No: 653

Konu: Cenzeye Gitmek
Başlık: Cenze Teşyinin Fazleti Hakkında İbn-i mer İle Eb Hreyre'nin İhtilfları Ve Hazret-i işe'nin Hakemliği
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

(Nfi' tarkı ile) şyle rivyet edilmiştir: (Nfi' demiştir ki:) İbn-i mer'e: - Eb Hreyre, cenzeye uya (rak kabre kadar gide)n kimse iin bir kırat (ecir) vardır, diyor, (Siz ne dersiniz?) denilmişti. İbn-i mer: - (Artık) Eb Hreyre de bize (hads rivyet etmekte) ok oldu, diye cevb vermişti. Fakat işe radiya'llhu anh Eb Hreyre'yi tasdk ederek: - Eb Hreyre'nin dediğini ben de Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, demesi zerine Abdullh İbn-i mer: - Allh'ın bir ok ihsanlarını almakta kusr ettik (desen a) buyurdu.

Hadis No: 654

Konu: Yahdi Ve Hıristiyanların Kabirleri Mescit Edinme deti (2)
Başlık: Kabirleri Mescid İttihzının Nehyine Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle nakledilmiştir: Neb aleyhi's-selm hirete rıhlet eylediği hastalığında: Allah yehd ve nasryı rahmetinden uzak kılsın!. Bunlar peygamberlerinin kabirlerini birer mescid edindiler buyurmuştur. (Hazret-i) işe: Byle bir endşe olmasaydı (Ashb-ı Kirm) Reslullh'ın kabrini aık bırakırlardı. Lkin ben mescd ittihz edilmesinden korkarım demiştir.

Hadis No: 655

Konu: Lohusa İken Vefat Eden Kadın
Başlık: Cenze Namazında İmam Meyyite Karşı Ne Vaziyette Durmalıdır?
Ravi: Semre B. Cndeb (6)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: İbn-i Cndeb demiştir ki: Loğusalığından dolayı veft eden (Ensr'dan mm-i K'b adlı) bir kadına Reslullh'ın arkasında namaz kıldım. Resl aleyhi's-selm cenzenin (tam) ortası hizsına doğru durmuştu.

Hadis No: 656

Konu: Cenze Namazı (2)
Başlık: Cenze Namazında Fhita Kıreti Hakkında İbn-i Abbas Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Cenzeye namaz kıldığı ve (nemezde cehren) Kur'n-ı Kerm'in Fatha (sre) sini okuyup (sonra da) bilsinler ki, Ftiha okunması snnettir, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 657

Konu: Kabir Suali;mnker-nekir;lye Makmı Gsterilir
Başlık: Kabir Suli Hakkında Enes İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: (M'min) kul, kabrine konulup onun ashb ve yrnı geri dnp gittiklerinde -ki meyyit, bunlar yrrken ayakkablarının sesini bile muhakkak işitir- ona (Mnker ve Nekr adlı) iki melek gelir. Bunlar meyyiti oturturlar. Ve ona: - H! Şu Muhammed -salla'llhu aleyhi ve sellem- denilen kimse hakkında (ki kanatin nedir?) Ne dersin? diye sorarlar. O m'min de: - Samm bildiğim ve size de bildirmek istediğim şudur ki, Muhammed salla'llhu aleyhi ve sellem Allh'ın kulu, ve Allh'ın Resl'dr, diye cevab verir. Bunun zerine melekler tarafından: - Ey m'min! Cehennem'deki yerine bak, Allhu Tel bu azb yerini senin iin Cennet'ten (yce) bir makma tebdl eyledi, denilir. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem: O m'min, Cehennem ve Cennet'teki iki makmını birden grr buyurmuştur. Fakat kfir veyhud mnfık olan meyyit (meleklerin bu suline karşı): - Muhammed hakkında birşey bilmiyorum. Halkın ona (peygamber) dedikleri bir sz (işitir), ben de halka uyup sylerdim, diye cevb verir. Bu iki melek tarafından bu kfir veya mnfıka: - Hay sen anlamaz ve uymaz olaydın! denilir, sonra bu kfir veya mnfıkın iki kulağı arasına demirden bir topuzla vurulur. O topuzu yiyince kfir vey mnfık şiddetli sayha ile bir bağırır ki, bu ferydı ins ve cinden başka bu lye yakın olan herşey işitir.

Hadis No: 658

Konu: Hz.ms;ms (a.s.)
Başlık: Cenb-ı Hakk'ın Melek'l-mevt İle Hazret-i Ms'yı İmtihnına Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Buhr'nin tahrcine gre Eb Hreyre demiştir ki: Melek-i Mevt Ms aleyhi's-selm'a gnderildiğinde (şedd'ş-şekme olan) Ms, Azril'in yzne keml-i tehevvrle baktı. Bir halde ki, nfsu beşeriyyeyi kabza me'mr olan bu b-amn melek korktu, gz karardı. Derin bir haşyet iinde Cenb-ı Hakk'a: - Y Rab! Beni bir kuluna gnderdin ki, o lmek istemiyor, diye arz-ı hl etti. Cenb-ı Hak Azril'e eski kudret ve metnetini ide buyurarak tekrar Ms'ya gnderdi. -Ma'dd ve bir hudd mnteh ile mahdd ve muayyen olmak şartiyle kendisine arzu ettiği kadar yaşaması bahşedildiğini şyle buyurdu. Ms bu bahşyiş-i ilhye muttali' olunca: - Y Rabb! Bundan sonra ne olacak? lecek miyim, yoksa daha yaşıyacak mıyım, diye sordu. Taraf-ı İlhden: leceksin, buyuruldu. Ms: - yle ise lm şimdi gelsin, niyzında bulundu. Ve yine Cenb-ı Hak'tan bir taş atımı menziline kadar kendisini Beyt-i Makdis'e yaklaştırmasını ve orada lp oraya defnolunmasını diledi. Eb Hreyre demiştir ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: - Eğer ben Ms'nın medfeninde sizinle berber bulunsaydım, onun yol kenarında olan ve kızıl bir kum tepesinin yanında bulunan kabrini size gsterirdim, buyurdu.

Hadis No: 659

Konu: Şehitlerin Gmlmesi
Başlık: Uhud Şehdlerinin Sret-i Defni Hussunda Cbir İbn-i Abdi'llh Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Uhud (gazsı) şehidlerinden ikişer kişiyi bir kabirde yerleştiriyordu. Ve bize: - Bunların hangisi Kur'n'ı daha ok ğrenmiştir? diye soruyordu. Bu ift şehidlerden birisine işret edilince, onu kabre nce koyuyordu. Ve sonra: - Kıymet gnnde ben bu mchidlerin hayatlarını fed ettiklerinin şhidiyim, buyurdu. Sonra da azz şehidlerin gasledilmeden ve zerlerine namaz kılınmadan kanlar iinde defnolunmalarını emreyledi.

Hadis No: 660

Konu: -
Başlık: İrtihal Buyurmazdan Evvel Resl-i Ekrem'in Uhud Şehdlerine Namaz Kıldığına Dir Ukbe İbn-i mir Hadsi. Ve Şehde Namaz Kılınması Hussunda Ulemnın İctihadları
Ravi: Ukbe İbn-i mir (7)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (irtihline yakın) bir gn ıkıp Uhud (gazsı) şehidlerine meyyite namaz kılar gibi namaz kıldı. Sonra (Medne'ye) gelip minbere ıktı. Ve (llere, dirilere ved eder gibi bir hutbe rd edip) buyurdu ki: Ben sizin Kevser havuzuna ilk erişeniniz olacağım. Sizin Hak yolundaki hizmetlerinize şehdet edeceğim. Vallhi ben, şu anda (Cennet'teki) havuzumu gryorum. Ve emn olunuz yine şu anda bana hazin-i arzın yhud arzın anahtarları verildi, (btn cihna İslm nrunun intişrı tebşr edildi). Vallhi ben, veftımdan sonra sizin hl-i şirke dneceğinizi umarak hi endşe etmem. Yalnız sizin (ihtiras ile) nefsniyet gdp didişmenizden korkarım.

Hadis No: 661

Konu: -
Başlık: İbn-i Sayyd Hakkında Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, mşrn-ileyh demiştir ki: mer radiya'llhu anh Neb salla'llhu aleyhi ve sellem ile berber bir cemat iinde İbn-i Sayyd (denilen bir khin) in yanına gitmişlerdi. Reslullh ile maiyyetindeki zevt İbn-i Sayyd'ı (Ensr'dan) Ben Megle soyunun kasrı yanında ocuklarla oynarken buldular. İbn-i Sayyd o sırada henz erlik ağına ermeğe yaklaşmıştı. Bu gen khin Resl aleyhi's-selm'ı bilemedi. Resl-i Ekrem eli ile buna (hafife) vurarak: - Benim Reslu'llh olduğuma inanır mısın? deyince anladı. Resl-i Ekrem'e bakarak: - Senin mmlerin peygamberi olduğunu kabl ederim, dedi. Ve sonra Resl-i Ekrem'e: - Sen de benim reslu'llh olduğuma inanır mısın, dedi. Reslullh bunun suline cevap vermeği bırakıp: - Ben Allh'a ve Allh'ın (hak) peygamberlerine inanırım, buyurdu. Sonra da bu kk khine: - Dşte, trede ne gryorsun bakalım? diye sordu. O da: - Bana gerek haberler de gelir, yalan haberler de. (R'ymın kimi eğri ıkar, kimi doğru) diye cevab verdi. Bunun zerine Resl aleyhi's-selm: yle ise senin işin ok karışıktır, buyurdu. Bundan sonra Neb salla'llhu aleyhi ve sellem İbn-i Sayyd'a: - Haydi gnlmde senin iin bir şey sakladım, şunu bil bakayım? buyurdu. (Ve zihninde Sre-i Dhn'ı hatırlamıştı). İbn-i Sayyd: - Gnlndeki Duh dur, diye cevab verdi. Bunun zerine Resl-i Ekrem: - Haydi sus, yıkıl git, haddini tecvz etme, buyurdu. Şimdi mer radiya'llhu anh: - Y Resla'llh msade buyur da şu yalancı piin boynunu vurayım, dedi.. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem: - Bırak şunu, eğer bu deccl ise sen onu vurmağa me'mr değilsin. Deccl değil ise onu ldrmekte senin iin ne hayır ve menfaat vardır, buyurdu. Yine İbn-i mer radiya'llhu anhum demiştir ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem bundan başka bir kerre de bey İbn-i K'b radiya'llhu anh ile berber İbn-i Sayyd'ın bulunduğu bir hurmalığa gitmişti. Reslullh onu gfil avlamak ve İbn-i Sayyd kendilerini grmeksizin onun huss haytını grmek ve onun kehnetini ve gayri tabi hlini Ashab'a gstermek istiyordu. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem onu kadife kisvesi iinde yan yatmış bir halde grd. Hırka iinde genizden gelen bir hırıltı vardı. Tam bu sırada bir hurma ağacının arkasına gizlenmiş bulunan İbn-i Sayyd'ın annesi, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'i grd. Ve hemen: - Y Sfi! İşte Muhammed geldi, diye seslendi. Sfi, İbn-i Sayyd'ın adıdır. İbn-i Sayyd sr'atle ayağa kalktı. Bunun zerine Neb salla'llhu aleyhi ve sellem maiyyetinde bulunan zevta: - Şu kadın oğlunu o halde bıraksaydı, o, sama sapan szleriyle gayri tabi hli ile size ne mal olduğunu anlatırdı, buyurdu.

Hadis No: 662

Konu: ocuğa Telkin
Başlık: Resl-i Ekrem'in Hdimi Bulunan Bir Yehd ocuğunu Maraz-ı Mevtinde İyde Buyurup Ta'lm-i Dn Ettiklerine Dir Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

(Abd'l-Kudds) adlı bir yehd ocuğu vardı. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'e hizmet ederdi. (Bir ara) ocuk hastalandı. Neb aleyhi's-selm bunu iydeye geldi. Ve başucunda oturdu. Ve ocuğa: Mslman ol! buyurdu. ocuk (yanında bulunan) babası (nın yz) ne baktı. Babası oğluna: - Eb'l-Ksım salla'llhu aleyhi ve sellem'in emrini kabl et! dedi. Abd'l-Kudds de hemen: - (Eşhed en l ilhe ill'llh ve eşhed enne Muhammeden reslu'llh) deyip mslman oldu. Nebiyy-i Erham salla'llhu aleyhi ve sellem (hastanın yanından) ıkarken: Şu ocuğu Cehennem ateşinden hals eden Cenb-ı Hakk'a hamd senlar olsun, diyordu.

Hadis No: 663

Konu: ocuklar İslm Fıtratı zerine Doğar
Başlık: Cenb-ı Hakk'ın İnsanları Hakkı Kable Msid Bir Fıtratta Yarattığı, Sonra ocuğun Anasiyle Babası Kendi Dinlerini ğrettikleri Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir: Her doğan ocuk muhakkak İslm fıtratı zerine doğar. Sonra anasiyle babası onu yehd yhud nsrni, yhud mecs yaparlar. Nasıl ki, her hayvanın yavrusu tmm'l-a'z' olarak doğar. Hi o yavrunun burnunda, kulağında eksik, kesik bir şey grlr m? Sonra Eb Hreyre radiya'llhu anh: [Habbim! Allh'ın insanları hakkı idrk ve kable msid yarattığı fıtrat-ı asliyyesi -ki, fıtrat-ı İslmiyyedir- rehber-i hareket ittihziyle Allh'ın yarattığı bu İslm ve tevhid seciyyesini şirk ile tebdl etmek muvfık değildir. Bu İslm ve tevhid dni, en doğru bir dindir] melindeki nazm-ı şerfi okumuştur.

Hadis No: 664

Konu: lmek zere Bulunana Telkin
Başlık: Resl-i Ekrem'in, Amucası Eb Tlib'e Kelime-i Tevhd Arzetmesi, Fakat Eb Tlib'in İ'rzına Dir Mseyyeb Hadsi
Ravi: Mseyyeb İbn-i Hazn
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Eb Tlib'e lm (almetleri) geldiği sırada ona, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem geldi. Ve amcasının yanında Eb Cehl İbn-i Hişm ile Abdullh İbn-i Eb meyye'yi buldu. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Eb Tlib'e: - Ey ammi! (L ilhe ill'llh) de, nezd-i Br'de kendisiyle sana şehdet ve şefat edebileceğim (bu mbrek) kelimeyi syle! buyurdu. Eb Cehl ve Abdullh İbn-i Eb meyye: - Ey Eb Tlib! Abdlmuttalib milletinden yz m evireceksin? diye men' ettiler. Resl-i Ekrem amucasına bu kelime-i tevhdi arza devm ediyordu. Bu ikisi de mtemdiyen o szlerini tekrar eyliyorlardı. Nihyet Eb Tlib bunlara sylediği son sz olarak: - O, (yni ben) Abdlmuttalib milleti zredir dedi, ve L ilhe ill'llh demekten ekindi. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: - İyi bil amcacığım! Yemn ederim ki ben, hakkında mağfiret dilemekten nehy olunmadıka herhalde Allhu Tel'dan senin iin af ve mağfiret dilerim! dedi.

Hadis No: 665

Konu: -
Başlık: Al İbn-i Eb Tlib Radiya'llhu Anh'in Kaz Ve Kadere Dir Bir Hadsi
Ravi: Al B. Eb Tlib (18)
Hadis:

(Biz bir kere) Bak-i Garkad (kabristanında) bir cenzede bulunduk. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem de yanımıza gelip oturdu, biz de etrfına oturduk. Resl-i Ekrem'in elinde bir as vardı. O hazret başını eğdi. Assiyle yere vurmağa başladı. Sonra buyurdu ki: - Sizden hibir kimse ve nfsu mahlkadan hibir nefis yoktur ki, onun (Allhu Tel tarafından) Cennet'teki ve Cehennem'deki yeri takdr ve ta'yn edilmemiş olsun! Onun şak ve sad olduğu tesbit olunmamış bulunsun! Bunun zerine Ashb-ı Kirm'dan birisi dedi ki: - yle ise y Resla'llh! Ameli ve ibdeti bırakıp Cenb-ı Hakk'ın takdrine i'timd edemez miyiz? Bizdenm, sadet ehli (olması mukadder) olan her kişiyi kaz-yı ilh, ehl-i sadetin (hayır) ameline sevkeder, (kişi Cennet'e nil olur). Yine bizden ehl-i şakvetten (olması mukadder) olan her kişiyi de kaz-yı İlh, ehl-i şakvetin (şer) ameline sevkeder, (bu da Cehennem'e girer). Resl-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem cevben: - Sadet ehline, sadet shiblerinin (hayır) ameli (sevdirilerek) fsı kolaylaştırılır. Ehl-i şakvete de eşkıy zmresinin (şer) işleri (sevdirilerek) fsı teshl edilir, buyurdu. Sonra Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem şu mealdeki yet-i kermeyi okudu: - O kimse ki Allah hakkını verir, Allah'tan korkar, gzel kelimeyi, (L ilhe ill'llh) Kelime-i Tevhd'ini tasdk eder, muhakkak biz o kimseye hayra karşı ysr mcib bir haslet myesser kılarız. O kimse ki, hakku'llh'a buhl edip inyet-i ilhiyyeden istiğn ve gzel kelimeyi tekzb eder, ona da hayra karşı usr şiddet-i mcib bir haslet myesser kılarız.

Hadis No: 666

Konu: İntihar;kendini ldrmek (intihar);yemin
Başlık: İslm'dan Başka Bir Dne Yemn Ve Hkm
Ravi: Sbit İbn-i Dahhk (2)
Hadis:

Resl aleyhi's-selm buyurdu ki: Kim ki İslm'dan başka bir dne kzib ve mteammid olarak yemn ederse, o kimse dediği gibi (yalancı) dır. Kim ki, keskin bir letle kendini ldrrse, bu kimse de Cehennem ateşinde o letle azb olunur.

Hadis No: 667

Konu: İntihar;kendini ldrmek (intihar) (3)
Başlık: Mntehir Hakkında Cndb Hadsi
Ravi: Cndb B. Abdullh (6)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir: (Sizden evvel geen bir mmet iinde) bir adamın yarası vardı. (Istırbına dayanamayıp) kendisini ldrd de, Allhu Tel: Kulum kendi kendisine (lme teşebbs ederek) bana takaddm eyledi. Ben (de) ona Cennet'i haram kıldım buyurdu.

Hadis No: 668

Konu: İntihar;kendini ldrmek (intihar) (3)
Başlık: İntihrın Nev'ine Gre Mntehirin Azb Olunacağına Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir: (Dnyda ip ve emsli ile) kendini boğan kimse Cehennem'de kendini boğar (ak, bıak gibi şeylerle) kendini vuran da Cehennem'de kendini vurar(ak azb olunur).

Hadis No: 669

Konu: ly Hayırla Anmak;şhitlik;tezkiye
Başlık: ly İyilikle Yd Etmek
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

(Bir kerre) Resl-i Ekrem ile bzı Ashbının yanlarından bir cenze geti. Ashb-ı Kirm bu cenzeyi hayır ile andılar. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem de vcib oldu! buyurdu. Sonra başka bir cenze daha gemişti. Ashb-ı Resl bunu da şer ile andılar. Resl-i Ekrem de yine vcib oldu buyurdu. Bunun zerine mer İbn-i Hattb: - Ne vcib oldu, y Resla'llh? diye sorması zerine, Reslullh: - Şu nce geen cenzeyi hayır ile ydettiniz, ona Cennet vcib oldu. Sonraki cenzeyi şer ile andınız. Buna da Cehennem vcib oldu. nk siz yeryznde Allh'ın şahidlerisiniz, buyurdu.

Hadis No: 670

Konu: Şhitlik;tezkiye
Başlık: Cenzeyi Tezkiye. Ve Hayır Veya Şer İle Yd Ve Şehdetin Te'sri;tezkiyenin Bilgiye Ve Vkıa Mutbakati Şart Mıdır?
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir: Hangi bir mslman ki, onun hakkında drt (m'min) hayır ile sen ve şehdet eder, Cenb-ı Hak o mslmanı Cennet'e idll eder. Biz dedik ki: - Y Resla'llh! kişi şehdet ederse de byle midir? Resl-i Ekrem: - kişi şehdet ederse de byledir, buyurdu. Sonra: - İki kişi şehdet ederse de byle midir? dedik. Resl-i Ekrem: - İki kişi şehdet ederse de byledir, buyurdu. Bundan sonra biz, Resl-i Ekrem'den bir şhidden sormadık.

Hadis No: 671

Konu: Kabir Suali;mnker-nekir
Başlık: Kabir Azbı Haktır
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: (Mnker, Nekr adlı) melekler gelerek m'min kabrinde oturtuldukta (bunların suallerine cevben:) m'minin L ilhe ill'llh, Muhammedn Reslullah diyerek şehdet getirmesi: Allah m'minleri, gnllerinde yerleşen şehdet kelimesiyle dnyda ve kabirde byle sbit kılar melindeki kavl-i şerfi (n canlı bir ifadesi) dir.

Hadis No: 672

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem'in Ehl-i Kalbe Yni Bedir Maktullerine Hitbı. Bu Bbda Abdullh İbn-i mer Ve işe Hadsleri (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem ehl-i Kalb'i (ki Bedir'de maktl olan res-yi Kureyş'in harb meydanında serilen lşeleridir) mşhede buyurdukta, bunlara: - Nasıl, Rabbinizin va'dettiği azb cezyı hak buldunuz mu? diye hitb etmişti. (mer İbn-i Hattb tarafından:) - Y Resla'llh! Bu (duygusuz) cfelere mi hitb ediyorsunuz? denildikte, Resl-i Ekrem: - Siz bunlardan fazla işitir değilsiniz. Fakat bunlar cevab veremezler, buyurdu.

Hadis No: 673

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem'in Ehl-i Kalbe Yni Bedir Maktullerine Hitbı. Bu Bbda Abdullh İbn-i mer Ve işe Hadsleri (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem: (Bedir maktulleri işitir, demedi. Belki) bu ller kendilerine sylemekte bulunduğum szmn hak ve doğru olduğunu şimdi bilir, buyurdu. Nasıl ki, Allhu Tel da: Habbim, sznn llere duyuramazsın! buyurmuştur.

Hadis No: 674

Konu: Kabir Suali
Başlık: Hazret-i mer'in Sulinden Gyesi
Ravi: Esm' B. Eb Bekr (13)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (bir kerre) hutbe rdına başlamış ve kişinin kabirde grp geireceği sorgu ve sualleri anlatmıştı. Resl-i Ekrem kabir ahvlini byle tafsltiyle anlatınca mslmanlar dehşetli bir srette feryd edip ağlaştılar.

Hadis No: 675

Konu: Kabir Azbı
Başlık: Kabir Azbı Hakkında Eb Eyyb-i Ensr Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Eb Eyyb-i Ensr (4)
Hadis:

(Bir gn) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in, gneş battıktan sonra (Medne hricine) ıktığı ve bir ses işiterek: - Yahdiler mezarlarında azb olunuyor, buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 676

Konu: Deccl;kabir Azbındar Allah'a Sığınmak
Başlık: Resl-i Ekrem'in Kabir Azbından İstize Buyurduğuna Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem şyle du buyurmağa devam, (ve mmetime ta'lm) ederdi, dediği rivyet edilmiştir: - Y Rab! Kabir azbından, Cehennem azbından, hayat ibtilsından, lm şedidinden, mesh decclın fitnesinden sana sığınırım!

Hadis No: 677

Konu: lye Makmı Gsterilir (2)
Başlık: lye Cennet Ve Cehennem'deki Makmının Gsterileceğine Dir Abdullah İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: Sizden biriniz veft ettiğinde sabah ve akşam ona kendi makmı gsterilir: O kimse ehl-i Cennet'ten ise, ehl-i Cennet makmtından bir makam; ehl-i nrdan ise, Cehennem'in hcrelerinden bir karargh gsterilir. Ve ona: Burası senin (mstakbel ve ebed) durağındır. Kıymet gn Allah seni buraya gnderecektir, denilir.

Hadis No: 678

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem'in Oğlu Hazret-i İbrhim'in Cennet'te İrdı Hakkında Ber' İbn-i zib Hadsi
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (memede iken oğlu) İbrhim veft ettiğinde: İbrhim'in Cennet'te stninesi vardır, (rızını tamamlar), buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 679

Konu: Mşriklerin ocukları
Başlık: Evld-ı Mşrikn Hakkındaki Rivyetler
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'e (gayri bliğ) olan evld-ı mşrikn sorulduğunda: Allhu Tel mşrik ocuklarını yaratırken bunların (nasıl yaşayıp), ne işleyeceklerini pek iyi bilir buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 680

Konu: Fizciler;kur'n-ı Kerm'i Bildiği Halde Okumamak;ry;zin Edenler
Başlık: Evld-ı Mşrikn Hakkında Semre Hadsi
Ravi: Semre B. Cndeb (6)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir. İbn-i Cndeb demiştir ki: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem sabah namazını kılınca yziyle bize dner, ve: Bu gece sizden kim r'y grd? diye sorar, idi. Birisi r'y grmşse, r'ysını Resl-i Ekrem'e hikye ederdi. O Hazret de o kimsenin r'ysını tbir ederdi. Yine bir gn bize sordu. Ve: - Sizden r'y gren var mıdır? buyurdu. Biz: - Hayır, yoktur dedik. Resl-i Ekrem: - Lkin bu gece ben bir r'y, grdm. buyurdu: Grdm ki, iki melek bana geldi. Bunlar iki elimi tutup beni dz bir fezya ıkardılar. Orada bir kimse oturuyordu, diğer bir adam da ayakta duruyordu. Elinde demirden atal bir kanca vardı. Ayaktaki adam bu atal kancayı oturanın ağzının sağ tarafına, t kafasına kadar sokuyor ve ağzın bu kısmını paralıyordu. Sonra bu adam ağzın diğer tarafını da bu sretle tahrb ediyordu. Bu sırada ağzın sağ kısmı iyi olmuş bulunuyordu. Bu def'a da buraya dnyor, yine kancayı sokup paralıyordu. Bu meleklere ben: - Bu adam kimdir? Ve bu hal nedir? dedim. Melekler: - Hi sorma, ileri yr! dediler. Birlikte ileri gittik. Nihyet arkast yatmış bir adamın yanına geldik. Bunun baş ucunda da bir adam oturmuş, elinde yumruk cesmetinde bir taş. Bununla yatan adamın başını kırıyordu. Taşı başına her vurduğunda, taş yuvarlanıp gidiyordu. O adam da arkasından taşı almağa koşuyordu. O dnp gelmeden bunun başı iyi oluyor, eski hline avdet ediyordu. O adam avdet edince yine başına vurup eziyordu. Bu meleklere ben: - Bu adam kimdir? diye sordum. Melekler: - Hi sorma, ileri yr dediler. İleri gittik. Fırın gibi altı geniş, st dar bir deliğe eriştik. Bu deliğin altında ateş yanıyordu. Ateş, alevlenip ykseldike iindeki insanlar da ykseliyor, hatt (delikten) ıkmağa yaklaşıyorlardı. Ateşin alevi sakinleştike de aşağı dnyorlardı. Burada ıplak erkekler, ıplak kadınlar vardı. Bu iki meleğe ben: - Bunlar kimdir? diye sordum. Melekler bana: - Hi sorma, ileri git! dediler. Yrdk, t ki kandan bir nehrin iinde ayakta bir adam dikiliyordu. Bu nehrin kenarında da bir adam duruyordu. nnde -nar gibi yuvarlak taşlar bulunuyordu. Nehirdeki adam yzerek shile doğru- gelip ıkmak isteyince shildeki adam enesine bir taş atıyor, nehirdeki eski yerine ide ediyordu. ıkmak iin shile doğru gelmeğe her teşebbs ettike, shildeki, hemen enesine bir taş fırlatıyor, onu eski yerine reddediyordu. Bu iki meleğe ben: - Bu nedir? diye sordum. Melekler: - Sorma, ileri yr! dediler. Birlik yrdk. Yeşil bir baheye vardık. Bu bahede byk bir ağa vardı. Bunun dibinde ihtiyar bir adamla birtakım ocuklar bulunuyordu. Bu ağaca yakın bir tarafta da, birisi, nnde ateş yakmakla meşguld. Melekler benimle bu ağaca ıktılar. Beni bir eve koydular ki, ben bundan gzel bir ev grmedim. Burada ihtayar, gen birtakım erkekler, kadınlarla ocuklar vardı. Sonra melekler beni buradan ıkardılar. Benimle ağaca yukarı ıktılar ve beni eskisinden daha gzel ve daha kıymetli bir eve koydular. Burada da ihtiyarlar, genler vardı. Meleklere: Beni bu gece -iyi- gezdirdiniz. Şimdi bana grdğm şeyleri bildiriniz! dedim. Melekler: Evet (anlatalım) dediler: Hani şu ağzı paralandığını grdğn kimse yok mu? Bu bir yalancı idi, o, dnyda dim yalan sylerdi.

Hadis No: 681

Konu: Ana Baba Namına Hayır Yapmak;hz. Peygamber'in Hastalığı
Başlık: Meyyit Nmına Yapılacak Hayırdan Mteveffnın Msb Olacağına Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

(Bir kerre) Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'e birisi, (yni, Sa'da İbn-i Ubde radiya'llhu anh gelip) demiştir ki: Y Resla'llh! Annem ansızın veft etti. yle zannediyorum ki, Anneciğim sylenebilseydi, tasadduk (edilmesini vasıyyet) ederdi. Şimdi ben onun nmına sadaka versem annem msb olur mu? Resl-i Ekrem: Evet, (olur) buyurdu.

Hadis No: 682

Konu: Hz. Peygamber'in Defni
Başlık: Resl-i Ekrem'in Vesle-i İrtihli Olan Hastalığında Hazret-i işe Hnesini Arzu Buyurduğu Ve Orada Veft Edip Oraya Defnolunduğu Hakkında Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem maraz-ı mevtinde işe, gnnn ge kaldığından şikyet ederek, ben bugn kimin nbetindeyim? Yarın kimin nbetinde olacağım? der, (ve benim gnm zlediğinden dolayı) diğer mmht-ı m'minne beyn-ı tizr eylerdi. Benim nbetim geldiğinde (odama şeref bahşedip) Cenb-ı Hak Htem-i Enbiy'nın mubrek rhunu benim snemde kabzeyledi. Ve benim odama defnolundu.

Hadis No: 683

Konu: Hz. Peygamber'in Hoşnut Olduğu Sahbe
Başlık: Resl-i Ekrem'in İrtihli Sırasında Kendilerinden Rzı Olduğunu Hazret-i mer'in Haber Verdiği Altı Zat
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem şu altı zattan hoşnud ve rzı olarak veft etti, dediği ve bu altı ztın adlarını Osmn, Al, Talha, Zbeyr, Abdurrahmn İbn-i Avf, Sa'd İbn-i Eb Vakks radiya'llhu anhm, diye tesmiye ve tasrh eylediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 684

Konu: ly Hayırla Anmak
Başlık: Emvtın Mesvsini Yd Etmek Menh Olduğuna Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Mslman llerinin mesvsni zikretmeyiniz. nk onlar hirete gtrdkleri cez-yı amellerine erişmişlerdir buyurduğu, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 685

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı