Sahih-i Buhari
1-TECRĪD'İN METNİ
2-KİTĀBÜ'L-ĪMĀN
3-KİTĀBÜ'L-İLİM
4-KİTĀBÜ'L-VUDŪ'
5-KİTĀBÜ'L-GUSL
6-KİTĀBÜ'L-HAYZ
7-KİTĀBÜ'T-TEYEMMÜM
8-KİTĀBU'S-SALĀT
9-KİTĀBU MEVĀKĪTİ'S-SALĀT
10-BĀBU BED'İ'L-EZĀN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALĀT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSKĀ BAHSİ
16-KÜSŪF BAHSİ
17-SÜCŪD-I KUR'ĀN BAHSİ
18-TAKSĪR-İ SALĀT BAHSİ
19-TEHECCÜD BAHSİ
20-TERĀVİH NAMAZI
21-İSTİHĀRE HADĪSİ VE DUĀSI
22-MEKKE VE MEDĪNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZĪLETİ BĀBI
23-SEYYİDÜ'L-MÜRSELĪN SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYĀRET
24-NAMAZDA İSTİĀNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENĀZE BAHSİ
27-KİTĀBÜ'Z-ZEKĀT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTĀBÜ'L-HAC
30-EBVĀBÜ'L-ÖMRE
31-EBVĀBÜ'L-MUHSAR
32-CEZĀ-İ SAYD BĀBI
33-FAZĀİL-İ MEDĪNE
34-KİTĀBÜ'S-SAVM
35-TERĀVĪH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZĪLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKĀF
38-KİTĀBÜ'L-BÜYŪ'
39-İHTİKĀRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENĪHA FASLI
42-ŞAHĀDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKĀMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZĪLETİ BAHSİ
47-HŪRÜ'L-ĪYN VE ONLARIN MÜSTESNĀ SIFATLARI
48-BED'ÜL-HALK BAHSİ
49-AHĀDĪS-İ ENBİYĀ ALEYHİMÜ'S-SALĀTÜ VE'S-SELĀM BAHSİ
50-İBRET-ĀMİZ BENĪ İSRĀİL KISSALARI
51-KİTĀBÜ'L-MENĀKIB
52-KUREYŞ'İN MENĀKIBI BAHSİ
53-HUZĀA KISSASI
54-EBŪ ZERR-İ GIFĀRĪ (RADİYA'LLĀHU ANH)İN İSLĀM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLĀM'A ALENĪ İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HĀTEMÜ'L-ENBİYĀLIĞINI TEBLĪĞ BUYURMASI
57-İSLĀM'DA NÜBÜVVET ALĀMETLERİ
58-AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59-EBŪ BEKR ES-SIDDĪK RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
60-ÖMER İBN-İ HATTĀB RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
61-OSMĀN İBN-İ AFFĀN RADİYA'LLĀHU ANH
62-ALĪ İBN-İ EBĪ TĀLİB RADİYA'LLĀHU ANH
63-ZÜBEYR İBN-İ AVVĀM RADİYA'LLĀHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLĀHU ANH
65-SA'D İBN-İ EBĪ VAKKĀS RADİYA'LLĀHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DĀMATLARINDAN EBÜ'L-ĀS
67-ZEYD İBN-İ HĀRİSE İLE OĞLU ÜSĀME RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
68-ABDULLĀH İBNİ ÖMER RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
69-AMMĀR VE HUZEYFE RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
70-EBŪ UBEYDE İBN-İ CERRĀH RADİYA'LLĀHU ANH
71-HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
72-ABDULLĀH İBN-İ ABBĀS RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ
73-HĀLİD İBN-İ VELĪD RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
74-SĀLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
75-ĀİŞE RADİYA'LLĀHU ANHĀ'NIN FAZĪLETİ
76-MENĀKIB-I ENSĀR BAHSİ
77-RESŪL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADĪCE İLE İZDİVĀCI
78-MEB'ASÜ'N-NEBĪ SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM BĀBI
79-İSRĀ' VE Mİ'RĀC HADĪSİ
80-RESŪLULLĀH İLE ASHĀB'ININ MEDĪNE'YE HİCRETİ BĀBI
81-MEGĀZĪ BAHSİ
82-BÜYÜK BEDİR GAZĀSI
83-BENĪ NADĪR'İN TEHCĪRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZĀSI
85-AHZĀB VE HENDEK HARBİ
86-BENĪ KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZĀSI
88-ÖMRETÜ'L-KAZĀ'
89-MŪTE GAZĀSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZĀSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-ZÜ'L-HALASA GAZĀSI
93-SEYFÜ'L-BAHR GAZĀSI
94-RESŪL-İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABĪLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCETÜ'L-VEDĀ'
96-TEBŪK GAZĀSI
97-PEYGAMBER'İN KİSRĀ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEBĪ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'ĀN-I KERĪMİN TEFSĪRİ BAHSİ
100-EN'ĀM SŪRESİ ĀYETLERİ
101-KUR'ĀN-I KERĪMİN FAZĪLETLERİ BAHSİ
102-NİKĀH BAHSİ
103-TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104-KİTĀBÜ'TALĀK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAĀM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBĪHALARLA AVLARA VE BUNLARA ĒEKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYDÜ'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTĀBÜ'L-ADĀHĪ
111-KİTABÜ'L-EŞRİBE
112-KİTABÜ'L-MERZĀ
113-KİTĀBÜ'T-TIB
114-KİTĀBÜ'L-LİBĀS
115-KİTĀBÜ'L-EDEB
116-KİTĀBÜ'L-LİBĀS;KİTĀBÜ'L-EDEB
117-KİTĀBÜ'L-İSTİ'ZĀN
118-KİTĀBÜ'L-KADER
119-KİTĀBÜ'L-EYMĀN
120-KİTĀBÜ'L-KEFFĀRĀT
121-KİTĀBÜ'L-FARĀİZ
122-KİTĀBÜ'L-HUDŪD
123-KİTĀBÜ'L-MUHĀRİBĪN
124-KİTĀBÜ'D-DİYYĀT
125-RÜ'YĀ TA'BĪRİ BAHSİ
126-KİTĀBÜ'L-FİTEN
127-KİTĀBÜ'L-AHKĀM
128-KİTĀBÜ'D-DA'AVĀT
129-KİTĀBÜ'R-RİKAK
130-KİTĀBÜ'T-TEMENNĪ
MESCİDLERDE İ'TİKĀF
         Bu bölümde toplam 6 Hadisi Şerif var.
Konu: İ'tikāf;ramazanın Son On Günü
Başlık: Resūl-i Ekrem'in İ'tikāfı Hakkında Hazret-i Āişe Hadīsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minīn Āişe (234)
Hadis:

Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem'in zevcesi Āişe radiya'llahu anhā'dan rivāyet edildiğine göre, Resūl-i Ekrem Ramazan'dan aşr-ı ahīrde i'tikāf ederdi. Bu ādet-i seniyelerine Allah'ın, Habībi'ni vefāta da'veti zamānına kadar devām etmiştir. İrtihāl-i Nebevī'den sonra Resūlullah'ın zevceleri i'tikāf etmişlerdir.

Hadis No: 952

Konu: İ'tikāf (3)
Başlık: İ'tikāfın Mescide Has Olduğuna Dāir Hazret-i Āişe Hadīsi (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minīn Āişe (234)
Hadis:

Şöyle dediği rivāyet edilmiştir: Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem mescidde (i'tikāfta) iken başını hücreme sokar (ve eğer) di; ben de saēını (hāiz olduğum halde) tarardım. Bu muhakkaktır. Yine Resūlullah i'tikāfta iken odama girmezdi. Yalnız (abdest bozmak gibi beşerī) bir ihtiyac üzerine girerdi.

Hadis No: 953

Konu: Adak (nezir);i'tikāf;nezir
Başlık: İ'tikāfın Mescide Has Olduğuna Dāir Hazret-i Āişe Hadīsi (2)
Ravi: Ömer B. El-hattāb (32)
Hadis:

Rivāyet edildiğine göre Ömer, (Ci'rāne'de) Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem'den: - (Yā Resūla'llah)! Mescid-i Haram'da bir gece i'tikāf etmeği cāhiliyet (zamānın) da nezretmiştim; (ne buyurulur?) diye sormuş. Resūlullah: - Nezrini īfā et! buyurmuştur.

Hadis No: 954

Konu: İ'tikāf (3)
Başlık: Kadınların Mescidde İ'tikāflarının Adem-i Cevāzına Dāir Hazret-i Āişe Hadīsi, Ve İ'tikāfın Mebdei Ve Müntehāsı (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minīn Āişe (234)
Hadis:

Rivāyet edildiğine göre, Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem (bir sene) Ramazan'ın aşr-ı ahīrinde i'tikāf etmek istedi. Mescidde itikāf etmek istediği mahalle vardığında (üē) ēadır kurulmuş olduğunu gördü. (Bunlar:) Āişe ēadırı, Hafsa ēadırı, Zeyneb ēadırı idi. Resūlullah: (- Bu ēadırlar da nedir? diye sorup Ezvāc-i Tāhirāt'a āid olduklarını öğrenince:) - Bu yaptıklarını birr ü tekvā maı zannederler? buyurup sonra geri döndü. Ve i'tikāf buyurmadı. Tā Şavvāl'in aşr (-i evvel) inde i'tikāf eyledi.

Hadis No: 955

Konu: İ'tikāf;şeytanın İnsana Tasallutu
Başlık: Kadınların Mescidde İ'tikāflarının Adem-i Cevāzına Dāir Hazret-i Āişe Hadīsi, Ve İ'tikāfın Mebdei Ve Müntehāsı (2)
Ravi: Safiyye
Hadis:

Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem'in zevcesi Safiyye radiya'llahu anhā'dan rivāyet olunduğuna göre, Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın aşr-ı ahīrinde mescidde i'tikāfta iken Safiyye (Hazretleri) Resūl-i Ekrem'i ziyāret etmişti. Bir saat nezd-i Peygamberī'de görüştükten sonra avdet etmek üzre ayağa kalkmış, Resūlullah da onu menziline geēirmek üzere onunla berāber kalkmış. Ümm-i Seleme'nin odası önündeki mescid kapısına geldiğinde Ensār'dan iki kimse oradan (acele) geēmişti de Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e selām vermişlerdi. Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem bunlara: - Acele etmeyiniz, durunuz! Yanımdaki kadın, Safiyye bint-i Huyey'dir, buyurdu. Bu iki Ensārī zāt: Yā Resūla'llah! Biz Cenāb-ı Hakk'ı, (Resūlünün lāyık olmıyan bir harekette bulunmasından) tenzīh ederiz, dediler. Ve (Resūl-i Ekrem'in Safiyye'nin ta'yīn-i hüviyetine mecbūriyet his etmesi), bunlara ağır geldi. Bunun üzerine Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem: - Şeytan, insa(n vücūdü) nde (deverān eden) kan mesābesindedir. Ben, sizin (temiz) gönüllerinize Şeytanın (kötü) bir şübhe atmasından haklı olarak korktum, buyurdu.

Hadis No: 956

Konu: İ'tikāf (3)
Başlık: İ'tikāf Esnāsında Tekellümün, Tedrīsin, Sanāyi-i Nefīse İle İştigālin Cevāzı
Ravi: Ebū Hüreyre (395)
Hadis:

Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem her Ramazan on gün i'tikāf ederdi. Rūh-ı Nebevīleri kabzolunduğu yılın Ramazan'ında ise yirmi gün i'tikāf buyurdu dediği rivāyet edilmiştir.

Hadis No: 957

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı