Sahih-i Buhari
1-TECRĪD'İN METNİ
2-KİTĀBÜ'L-ĪMĀN
3-KİTĀBÜ'L-İLİM
4-KİTĀBÜ'L-VUDŪ'
5-KİTĀBÜ'L-GUSL
6-KİTĀBÜ'L-HAYZ
7-KİTĀBÜ'T-TEYEMMÜM
8-KİTĀBU'S-SALĀT
9-KİTĀBU MEVĀKĪTİ'S-SALĀT
10-BĀBU BED'İ'L-EZĀN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALĀT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSKĀ BAHSİ
16-KÜSŪF BAHSİ
17-SÜCŪD-I KUR'ĀN BAHSİ
18-TAKSĪR-İ SALĀT BAHSİ
19-TEHECCÜD BAHSİ
20-TERĀVİH NAMAZI
21-İSTİHĀRE HADĪSİ VE DUĀSI
22-MEKKE VE MEDĪNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZĪLETİ BĀBI
23-SEYYİDÜ'L-MÜRSELĪN SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYĀRET
24-NAMAZDA İSTİĀNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENĀZE BAHSİ
27-KİTĀBÜ'Z-ZEKĀT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTĀBÜ'L-HAC
30-EBVĀBÜ'L-ÖMRE
31-EBVĀBÜ'L-MUHSAR
32-CEZĀ-İ SAYD BĀBI
33-FAZĀİL-İ MEDĪNE
34-KİTĀBÜ'S-SAVM
35-TERĀVĪH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZĪLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKĀF
38-KİTĀBÜ'L-BÜYŪ'
39-İHTİKĀRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENĪHA FASLI
42-ŞAHĀDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKĀMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZĪLETİ BAHSİ
47-HŪRÜ'L-ĪYN VE ONLARIN MÜSTESNĀ SIFATLARI
48-BED'ÜL-HALK BAHSİ
49-AHĀDĪS-İ ENBİYĀ ALEYHİMÜ'S-SALĀTÜ VE'S-SELĀM BAHSİ
50-İBRET-ĀMİZ BENĪ İSRĀİL KISSALARI
51-KİTĀBÜ'L-MENĀKIB
52-KUREYŞ'İN MENĀKIBI BAHSİ
53-HUZĀA KISSASI
54-EBŪ ZERR-İ GIFĀRĪ (RADİYA'LLĀHU ANH)İN İSLĀM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLĀM'A ALENĪ İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HĀTEMÜ'L-ENBİYĀLIĞINI TEBLĪĞ BUYURMASI
57-İSLĀM'DA NÜBÜVVET ALĀMETLERİ
58-AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59-EBŪ BEKR ES-SIDDĪK RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
60-ÖMER İBN-İ HATTĀB RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
61-OSMĀN İBN-İ AFFĀN RADİYA'LLĀHU ANH
62-ALĪ İBN-İ EBĪ TĀLİB RADİYA'LLĀHU ANH
63-ZÜBEYR İBN-İ AVVĀM RADİYA'LLĀHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLĀHU ANH
65-SA'D İBN-İ EBĪ VAKKĀS RADİYA'LLĀHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DĀMATLARINDAN EBÜ'L-ĀS
67-ZEYD İBN-İ HĀRİSE İLE OĞLU ÜSĀME RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
68-ABDULLĀH İBNİ ÖMER RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
69-AMMĀR VE HUZEYFE RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
70-EBŪ UBEYDE İBN-İ CERRĀH RADİYA'LLĀHU ANH
71-HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
72-ABDULLĀH İBN-İ ABBĀS RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ
73-HĀLİD İBN-İ VELĪD RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
74-SĀLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
75-ĀİŞE RADİYA'LLĀHU ANHĀ'NIN FAZĪLETİ
76-MENĀKIB-I ENSĀR BAHSİ
77-RESŪL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADĪCE İLE İZDİVĀCI
78-MEB'ASÜ'N-NEBĪ SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM BĀBI
79-İSRĀ' VE Mİ'RĀC HADĪSİ
80-RESŪLULLĀH İLE ASHĀB'ININ MEDĪNE'YE HİCRETİ BĀBI
81-MEGĀZĪ BAHSİ
82-BÜYÜK BEDİR GAZĀSI
83-BENĪ NADĪR'İN TEHCĪRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZĀSI
85-AHZĀB VE HENDEK HARBİ
86-BENĪ KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZĀSI
88-ÖMRETÜ'L-KAZĀ'
89-MŪTE GAZĀSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZĀSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-ZÜ'L-HALASA GAZĀSI
93-SEYFÜ'L-BAHR GAZĀSI
94-RESŪL-İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABĪLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCETÜ'L-VEDĀ'
96-TEBŪK GAZĀSI
97-PEYGAMBER'İN KİSRĀ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEBĪ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'ĀN-I KERĪMİN TEFSĪRİ BAHSİ
100-EN'ĀM SŪRESİ ĀYETLERİ
101-KUR'ĀN-I KERĪMİN FAZĪLETLERİ BAHSİ
102-NİKĀH BAHSİ
103-TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104-KİTĀBÜ'TALĀK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAĀM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBĪHALARLA AVLARA VE BUNLARA ĒEKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYDÜ'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTĀBÜ'L-ADĀHĪ
111-KİTABÜ'L-EŞRİBE
112-KİTABÜ'L-MERZĀ
113-KİTĀBÜ'T-TIB
114-KİTĀBÜ'L-LİBĀS
115-KİTĀBÜ'L-EDEB
116-KİTĀBÜ'L-LİBĀS;KİTĀBÜ'L-EDEB
117-KİTĀBÜ'L-İSTİ'ZĀN
118-KİTĀBÜ'L-KADER
119-KİTĀBÜ'L-EYMĀN
120-KİTĀBÜ'L-KEFFĀRĀT
121-KİTĀBÜ'L-FARĀİZ
122-KİTĀBÜ'L-HUDŪD
123-KİTĀBÜ'L-MUHĀRİBĪN
124-KİTĀBÜ'D-DİYYĀT
125-RÜ'YĀ TA'BĪRİ BAHSİ
126-KİTĀBÜ'L-FİTEN
127-KİTĀBÜ'L-AHKĀM
128-KİTĀBÜ'D-DA'AVĀT
129-KİTĀBÜ'R-RİKAK
130-KİTĀBÜ'T-TEMENNĪ
SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
         Bu bölümde toplam 5 Hadisi Şerif var.
Konu: İnsanların Arasını Bulmak;yalan Söylemenin Meşrū Olduğu Yerler
Başlık: Araları Bozulan İnsanların Aralarını Düzeltmek İēin Yalan Söyleyen Kişi, Yalancı Günāhına Müstehık Değildir, Meālindeki Ümm-i Gülsüm Hadīsi
Ravi: Ukbe Kızı Ümm-i Gülsüm
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre müşārün-ileyhā, Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Halk arasını düzelten ve bunun iēin hayır kasdiyle söz ulaştıran veya hayır kasdiyle (yalan) söyliyen, yalancı değildir buyurduğunu işittim, demiştir.

Hadis No: 1156

Konu: İnsanların Arasını Bulmak (2)
Başlık: Kubā Halkı Arasında Ēıkan Bir Nizāı Peygamber Efendimiz'in Islah Buyurduklarına Dāir Sehl İbn-i Sa'd Hadīsi
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre (bir gün) Kubā halkı döğüşmüşler, hattā biribirlerine taş atmışlardı. Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e bu hadīseden haber verilince, Resūlullah (bāzı Ashāb'ına): Haydi bizimle gidiniz de onların aralarını düzeltelim, buyurmuştur.

Hadis No: 1157

Konu: Hudeybiye Gazāsı Ve Sulhü (4)
Başlık: Ömretü'l-kazā Dönüşünde Mekke'de Bulunan Hazret-i Hamze'nin Kızı Da Medīne'ye Gelmişti. Bunun Kime Müsāfir Olacağı Hakkında Alī, Zeyd İbn-i Hārise, Ca'fer Nizā Ettiklerinde Resūlullāh'ın Aralarını Bulması Hakkında Berā' İbn-i Āzib Hadīsi
Ravi: Berā' B. Āzib (31)
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre, Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem (altıncı sene-i Hicriyenin) Zilka'de (ayı) iēinde umre etmek istemişti de (sefer etmişti. Fakat) Mekke müşrikleri Resūlullah'ı Mekke'ye bırakmaktan imtinā' etmişlerdi. Nihāyet Resūlullah Mekkelilerle (sene-i ātiyede) üē gün Mekke'de kalmak üzere (Hudeybiye) de bir sulh akdetti. Musāleha-nāme yazdıkları sırada müslümanlar, (Alī İbn-i Ebī Tālib rıdvānu'llahi aleyh yediyle): - Bu kitābe, Muhammed Resūlullah'ın mūcebince sulh olduğu maddeleri muhtevīdir, unvānını yazmışlardı. Müşrik murahhasları Resūl-i Ekrem'e: - Biz, senin risāletini ikrār etmiş değiliz ki! Biz, senin Resūlullah olduğunu bilmiş ve tasdīk etmiş olsaydık seni (Mekke'ye girmekten) men' etmezdik. Şu kadar ki, sen, Muhammed İbn-i Abdi'llāh'sın! dediler. Resūlullah bunlara cevāben: - (Siz, beni tekzīb etseniz de vallahi) ben, Resūlullah'ım, Muhammed İbn-i Abdi'llāh'ım, dedi. Bundan sonra Alī'ye: - Resūlullah lāfzını sil! buyurdu. Alī: - Hayır, vallahi ben, senin (Resūlullah unvānını) kat'iyen silemem! dedi. Bunun üzerine Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem kitabı aldı. Ve: - Bu kitab Muhammed İbn-i Abdi'llāh'ın, mūcibince sulh olduğu şu maddeleri muhtevīdir, diye yaz (dır) dı: 1) Mekke'ye silāh sokmayacak, yalnız mahfazası iēinde getirilebilecektir. 2) Mekkelilerden bir (er) kişi Muhammed'e tābi' olmak isterse, Mekke'den ēıka (rak Medīne'ye gide) miyecektir. Muhammed'in Ashābından birisi Mekke'de kalmak isterse, bunun da Mekke'de ikameti men' edilmiycektir. (Ferdāsı sene) Resūlullah Mekke'ye dāhil oldu. Muayyen üē gün geē (meğe yaklaş) ınca Mekke müşrikleri Alī'ye gelerek: - Muāhede müddeti geēti. Artık Peygamber'ine söyle de Mekke'den ēıksın! dediler. Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem de (Ashābiyle birlikte) Mekke'den ēıktı. (Bu sırada Hazret-i) Hamza'nın kızı (Resūl-i Ekrem'e): - Yā ammī yā ammī!, diye feryād ederek arkalarına takılmıştı. Alī radiya'llahu anh onu hemen tutup (mahfede bulunan) Fātıma radiya'llahu anhā'ya hitāb ederek: - Amucanın kızını al! deyip onu mahfeye yükledi. Rāvī Berā' İbn-i Āzib diyor ki: (Medīne'ye vardıktan sonra) Hamza'nın kızının misāfirliği hakkında Alī, Zeyd (İbn-i Hārise), Ca'fer nizā' ettiler. Alī: - Bint-i Hamza benim amucamın kızıdır. Onun terbiyesine ben herkesten ziyāde hak sāhibiyim, diyordu. Ca'fer de: - O, benim amucamın kızıdır. Teyzesi de taht-ı nikāhımdır. (Terbiyesi bana düşer) demişti. Zeyd de: - O, benim kardeşimin kızıdır, bana herkesten yakın diyordu. (Resūl-i Ekrem'e arz-ı husūmet edildiğinde) Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem Bint-i Hamza'nın teyzesine āid olduğuna hükmederek: - Teyze (hıdāne husūsunda) ana mesābesindedir, buyurdu. Sonra Hazret-i Alī'ye: - Sen bana (neseble, muhabbetle) bağlısın, ben de sana muttasılım, diye taltīf buyurdu. Ca'fer'i de taltīf ederek: - Sen de hılkaten ve ahlākan bana benzersin! dedi. Zeyd İbn-i Hārise'ye de: - Sen bizim kardeşimiz, dostumuzun! di (ye şeref ver) di.

Hadis No: 1158

Konu: İnsanların Arasını Bulmak (2)
Başlık: Peygamber Efendimiz'in Minber Üzerinde Yanında Bulunan Azīz Hafīdi Hasan İbn-i Alī'ye İşāret Ederek: Benim Şu Oğlum Şeref Sāhibi Bir Efendidir. Yakında Allah, Oğlum Sebebiyle İki Büyük Müslüman Fırkasının Arasını Düzeltecektir, Meālindeki Ebu Bekre Hadīsi
Ravi: Ebū Bekre Nufey' B. Hāris (18)
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre müşārün-ileyh şöyle demiştir: (Bir kere) gördüm ki, Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem minber üzerinde (hafīdi) Hasen İbn-i Alī radiya'llahu anhumā'yı yanına alarak, bir kere cemāate, diğer bir def'a da Hasen İbn-i Alī'den yana dönüp ona işāret ederek: - Bu benim oğlumdur, şeref sāhibi bir Efendidir. Umarım ki Allah, oğlum sebebiyle yakında müslümanlardan iki büyük fıkranın arasını ıslah ede, buyurdu.

Hadis No: 1159

Konu: Borē Ödemek (3)
Başlık: Resūl-i Ekrem'in Tavsiyesi Üzerine Bir Dāyinin Medyūn İle Deynin Yarısı Üzerine Sulh Olması Hakkında Hazret-i Āişe Hadīsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minīn Āişe (234)
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre, müşārün-ileyhā demiştir ki: Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem (bir kere hāne-i saādet) kapısı önünde (bir alacak da'vāsından) hasımların yüksek sesle nizā ettiklerini işitmişti. İki muhāsımdan biri, (medyūn) öbüründen (dāyinden) deynin bir mikdārını bağışlamasını, alacağını rıfk ile taleb etmesini istiyordu. Dāyin ise: - Vallahi bağışlamam! diye yemīn edip duruyordu. Bunun üzerin Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem (hāne-i Saādet'ten) bu iki muhāsımın yanına ēıkarak: - Ma'rūf (ve meşrū') olan bir iyiliği işlememek üzere yemīn eden nerededir (, kimdir?) diye sordu. Dāyin (kemāl-i hicāb ile): - Benim yā Resūla'llah! dedi ve şimdi medyun nasıl arzu ederse öyle olsun (diye yarı yarıya sulh oldu).

Hadis No: 1160

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı