Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
ŞARTLAR BAHSİ
         Bu blmde toplam 5 Hadisi Şerif var.
Konu: Başlık;mehir (2)
Başlık: fsı Vcib Şartlardan En Kıymetli Şart, Halllığı Talep Edilen Kadının Mehir Şartıdır, Buyurulduğuna Dir Ukbe İbn-i mir Hadsi
Ravi: Ukbe İbn-i mir (7)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: [f etmeniz cb eden şartlardan evl olanı, halllığı taleb edilen kadının (mehir) şartıdır] buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 1161

Konu: Recim;zin Haddi
Başlık: Hudutta Hall Olmayan Şartlara Dir Eb Hreyre İle Zeyd İbn-i Hlid Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, mşrn-ileyhim demişlerdir ki: Bedev arablardan bir kişi (hasmı ile birlikte) Resla'llah salla'llahu aleyhi ve sellem'e gelmişti de: - Y Resla'llah! Size Allah nmına yemn eder, ve yalnız Allah'ın Kitbiyle hkmetmenizi dilerim, demişti. br hasım ise daha diryetli ve edepli idi. O da: - Evet y Resla'llah, aramızda Kitbu'llah ile hkm ediniz ve (sz sylemek zere) bana msade buyurunuz! dedi. Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem de: - Syle! buyurdu. İkinci hasım sze başlayıp: - Benim oğlum, bu A'rbnin yanında ecr (oban) idi. Bunun karısına zin etmiş. Bana sylendiğine gre oğluma recim lzım gelirmiş. Bu cihetle ben, bu adama yz koyun, bir de criye vererek oğlumu kurtardım. Bilhare ehl-i ilim (olan Ashb) a sorduğumda onlar da: (henz bekr olan) oğluma yz deynek had ile bir sene nefy- tağrib, bunun karısına da recim cb ettiğini haber verdiler (şimdi ne buyurulur y Resla'llah!) dedi. Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem de: - Haytım yed-i kudretinde olan Allah'a yemn ederim ki, ben, aranızda Kitbu'llah ile hkmedeceğim: Criye ile koyunlar sana reddolunur. Oğluna da yz değnek vurulup bir sene nefyedilir, dedi. (Sonra Ashab'dan) neyse de: - Bu Bedevnin karısına git! Gnhını i'tirf ederse onu recmet! buyurdu. Rv: neys, kadına gitti. Kadın da fenlığı i'tirf etmesi zerine Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in emriyle kadın recmolundu demiştir.

Hadis No: 1162

Konu: Yahdilerin Tehcri
Başlık: Mzreada Tarla Shibinin Dilediği Zaman Yarıcıyı Tarlasından ıkarmak Şartı Mu'teber Olduğunu İfde Eden İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: (Hazret-i mer'in hilfeti zamnında) Hayber halkı (şakavete başlayıp) Abdullah İbn-i mer'i (bir gece damdan aşağı atarak) ellerini, ayaklarını kırıp bktkleri trihte (Medne'de) Hazret-i mer hutbe rdına kıym edip demiştir ki: - (Vaktiyle) Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem Hayber Yehdlerini (iğtinm edilmezden evvelki) malları (olan hurmalıkları) na yarıcı tyin ederek: Allah'ın size mukadder kıldığı vatanınızda biz de sizi terk ediyoruz buyurmuştu. Şimdi ise (bunlar hıynet etmeğe başlamış, hatt oğlum) Abdullah İbn-i mer Hayber'deki malına (bakmağa) gittiğinde geceleyin oğluma tecvz edilmiş ve (bulunduğu evin st katından aşağı atılarak) iki eli ve iki ayağı arpılmıştır. Binenaleyh bizim iin Hayber diyrında Yehdlerden başka bir dşman yoktur. Bunlar muhakkak bizim dşmanımızdır. Ve nazarımızda mttehemdirler. Şimdi ben, bunları srp ıkarmak fikrindeyim, dedi. mer, Yahudleri tehcre azmedince bunların reisleri olan Eb'l-Hukayk oğullarından birisi (Medne'ye) geldi. Ve: - Y Emre'l-m'minn! Bizi diyrımızdan ıkarmak mı istersiniz?. Halbuki bizi Hayber'de Muhammed bırakmıştır. (Muzrea sretiyle) mallarımızda alışmamıza msade etmiş ve mil olarak diyrımızda kalmağı şart kılmıştır, dedi. Bunun zerine Hazret-i mer: - Sen beni, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in sylediği şu szleri unuttu mu sanırsın?: Vaktiyle Reslullah sana: ileride Hayber'den ıkarılıp -mezhim-i seferiyyeye tahamml eden- kuvvetli deven seni (diyr-ı hicretine) srklediği zaman hlin nasıl olur? buyurmuştu, diye cevap verdi. Yehd reisi de: - O sz, bana Eb'l-Kasım tarafından ufak bir ltfe olarak sylenmişti, diye mukabele etti. mer de: - Ey Allah'ın dşmanı, yalan syliyorsun! diye reddeyledi. Ve Hayber Yehdlerini (Hicaz kıt'ası hricine) srp ıkardı. Fakat hurmadan ellerinde bulunan mahsln kıymetini mal, deve, deve palanı, deve yuları ve bunlardan başka meta' olarak onlara verdi.

Hadis No: 1163

Konu: Hudeybiye Gazsı Ve Sulh (4)
Başlık: Hudeybiye Seferi Hakkında Misver Ve Mervan Hadsi
Ravi: Misver İbn-i Mahrem'e İle Mervn (2)
Hadis:

(Her biri refkının szn tasdk ederek) şyle dedikleri rivyet edilmiştir. Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem Hudeybiye seferinde (Medne'den) ıkmıştı. Yolun bir kısmına vardıklarında Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (maiyyetine): - Hlid İbn-i Veld birtakım Kureyş svrisiyle gzc olarak Gamm mevkiindedir. Şimdi siz yolun sağ tarafını tutunuz! buyurdu. Vallahi Hlid Peygamber'le maiyyetinin hareketini anlamadı. Nihyet Hlid, ordumuzun kaldırdığı kara tozu grd de hayvanına ayağiyle vurup koşturarak (Resl-i Ekrem'in geldiğini) Kureyş'e bildirmek zere (sr'atle) gitti. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem de (ordusiyle) yrd. Nihyet Seniyye mevkiine gelmişti ki, oradan Kureyş (in kararghı) zerine inilirdi. Burada Reslullah'ın rkib olduğu (Kasv) adlı deve kt. Ns: - Kasv harn oldu, Kasv harin oldu, demeğe başladı. Hayvan (ı sevk ettilerse de) kertmekte ısrr etti. Yine halk. - Kasv harn oldu, Kasv harin oldu, demişlerdi. Bunun zerine Neb salla'llahu aleyhi ve sellem: - Kasv harnleşmez, onun kmek huyu da yoktur. Fakat (vaktiyle Mekke'ye girmekten) Fl'i men' eden (Kudretu'llah şimdi de) Kasv'yı men' etti, buyurdu. Bundan sonra Reslullah: - Haytım yed-i kudretinde olan Allah'a yemn ederim ki Kureyş, Allah'ın (Harem dhilinde) muhterem kıldığı şeylere ta'zm kasdederek benden ne kadar mşkl talebde bulunursa ben onu muhakkak onlara vereceğim, buyurdu. Sonra Kasv'yı srd. Hayvan hemen sırayıp kalktı. Rv demiştir ki: Bu def'a Reslullah Kureyş tarafından inhirf ederek nihyet suyu az olan Semed kuyusu yolu zerindeki Hudeybiye (mevkii) nin mntehsına indi. Bu az suyu, halk, birer para almış ve halkın orada meks- ikameti iin su bırakmayıp kuyunun suyunu kmilen ekmişlerdi. Şimdi Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e susuzluktan şikyet olundu. Bunun zerine Reslullah ok mahfazasından bir ok ıkardı. Sonra onlara bu oku Semed kuyusuna koymalarını emretti. Vallahi o anda kuyunun suyu coşmağa başladı. Suyun bu fevernı, Ashb-ı Resl oradan dnnceye kadar onları suya kandırmak iin devm etti (Ashb-ı Neb kuyunun kenrında oturarak su kaplarını doldururlardı). Reslullah ile maiyeti bu halde iken Huz Bdeyl İbn-i Verka' kendi kablesi Huza'dan bir ka kişi ile ıkageldi (Mekke ve havlisindeki) Tihme kableleri arasında Huzler, tedenberi Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in sırdaşı idi. (Mslim olsun mşrik bulunsun btn Huzler, Mekke'de olup biten her şeyi Resl-i Ekrem'den saklamazlar, gizlice bildirirlerdi). Bdeyl gelince Resl-i Ekrem'e: - (Haberiniz olsun! Kureyş'in) K'b İbn-i Ley ile mir İbn-i Ley kableleri Hdeybiye surlarının en zengin menblarına kondular. Stl ve yavrulu develeri (kadınları ve ocukları) da yanlarında bulunuyor (maşetleri yolundadır). Şimdi ben onları bu halde bıraktım geliyorum. Bunlar muhakkak size karşı harb edecekler. Ve sizi Beyt-i Şerf'e girmek) ten men' edecekler, dedi. Reslullah da şyle buyurdu: - Fakat biz, hi bir kimse ile harbetmek iin gelmedik. Biz yalnız omre etmek niyetiyle geldik. Bununla berber (Bedr, Handek) harbi, Kureyş'in madd ve ma'nev btn kuvvetlerini za'fa ve onları hayli zazara uğratmıştır. Eğer Kureyş arzu ederse ben onlarla aramızda bir (mtreke) mddet (i) tyin edeyim.

Hadis No: 1164

Konu: Allh'ın İsimleri;esm-yı Hsn
Başlık: Allhu Tel'nın Doksan Dokuz İsm-i Şerf'i. Ve Bu İsimlerin Tevkf Olduğu Yni Allah Ve Peygamber'in Ta'lmi İle Bilindiği
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Allah'a hs doksan dokuz -ki, bir eksik olarak yz eder- isim vardır. Bu isimleri her kimi (tammen) sayarsa, Cennet'e girer buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 1165

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı