Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
HACCET'L-VED'
         Bu blmde toplam 4 Hadisi Şerif var.
Konu: -
Başlık: Reslullh'ın K'be'de Namazı Ve Tavfı
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in K'be dhilinde kıldığı namaza dir Abdullah İbn-i mer radiya'llahu anhm hadsi yukarıda geti. Buradaki rivyette İbn-i mer (ziyde olarak): Resl-i Ekrem'in o namaz kıldığı yerde (kıymetli) kırmızı bir mermer vardı! demiştir.

Hadis No: 1653

Konu: Haram Aylar;ilim Tebliği;kamer Aylar;m'minin Irzı Haramdır;m'minin Kanı Haramdır;m'minin Malı Haramdır;ved Haccı Hutbesi
Başlık: Min Hutbesi'ne Dair Eb Bekre Radiya'llhu Anhm Hadisi
Ravi: Eb Bekre Nufey' B. Hris (18)
Hadis:

Rivyete gre, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem devesi stne oturduğu ve deveni dizgini birisi (Bill) tarafından tutulduğu halde rd ettiği hutbesinde şyle buyurmuştur: (EY NS! Mtemdiyen dnmekte olan) zaman (ve yıl, ay dediğimiz vakit ls bugn,) Allah'ın gkleri, yerleri yarattığı gnk (ilk) vaziyetine dnmştr (ve yıl, ay o ilk hesba tbi' bulunuyor ki:) bir yıl, ay lsiyle on iki aydır. Bunlardan drd haram (yasak) aylardır ki, arka arkaya Zlka'de, Zlhicce, Muharrem'dir. (Drdncs) Mudar'ın ayı olan Receb'dir. O, Cmd (el-hir) ile Şa'bn arasındadır. Sonra Reslullah: - (Ey m'minler!) Bu ay hangi aydır? diye sordu. Biz: - Allah ve Resl daha iyi bilir! dedik. Reslullah skt etti. Biz Reslullah bu aya eski adından başka bir ad verecek sandık. Sonra: - Zlhicce (ayı) değil midir? buyurdu. Biz: - Evet, Zlhiccedir! dedik. Reslullah: - Bu iinde bulunduğumuz hangi beldedir? buyurdu. Biz: - Allah ve Resl daha iyi bilir! dedik. Reslullah sustu. Bir derecede ki, biz Reslullah Mekke'ye yeni ad verecek sandık. Sonra Reslullah: - Mekke şehri değil midir? buyurdu. Biz: - Evet Mekke'dir! dedik. Reslullah: - Bugn hangi gndr? diye sordu. Biz: - Allah ve Resl bilir! dedik. Yine Reslullah skt etti. Hatt biz, bugne eski adından başka bir ad verecek sandık. Reslullah: - Yevm'n-Mahr (kurban kesim gn) değil midir? buyurdu. Biz: - Evet, yevm'n-nahr'dir! dedik. (Bu mukaddemelerden sonra) Reslullah, (mal, can, ırz masniyetine işret ederek) buyurdu ki: - Şu halde iyi biliniz ki, bu şehrinizde, bu beldenizde bu gnnzn haram olduğu gibi (birbirinize) kanlarınız(ı dkmek), mallarınız(ı almak), namuslarınız (ı selbetmek) de haramdır. (Her trl taarruzdan masndur.) Muhakkak ki siz, Rabbinize kavuşacaksınız. O zaman btn bu işlerden sorulacaksınız! EY NS! Aklınızı başınıza toplayınız da benden sonra birbirinizin boynunu vuracak srette dallete, vahşete dşerek (chiliyet devrine) dnmeyiniz! EY NS! Bu nashatlerimden mtenebbih olup bunları burada hazır bulunanlarınız, burada bulunmıyanlarınıza teblğ etsin! Olabilir ki, kendisine teblğ olunan bzı kimse, burada bulunup işiten bir kısım kimseden daha iyi anlayıp bellemiş olur! Bundan sonra Reslullah iki kere: -Teblğ ettim mi? buyurdu. Biz: - Evet ettin! dedik. Reslullah: - Şhid ol y Rab! dedi. Sonra: - Burada hazır bulunanlar bulunmıyanlara teblğ etsin! buyurdu.

Hadis No: 1654

Konu: Ved Haccı (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Traş Olması
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyete gre Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Ved Haccı'nda başını traş etti. Ashbından bir kısmı da traş oldu. Bzısı da salarını kestirdi.

Hadis No: 1655

Konu: Ved Haccı (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Hacc Ve Gaz Sayısı
Ravi: Zeyd B. Erkam (8)
Hadis:

Rivyete gre Neb salla'llahu aleyhi ve sellem on dokuz defa gaz etmiştir. Medne'ye hicret ettikten sonra da bir defa haccetmiştir. br haccı ki, Haccet'l-Ved'dır, bundan sonra haccetmemiştir.

Hadis No: 1656

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı