Sahih-i Buhari
1-TECRĪD'İN METNİ
2-KİTĀBÜ'L-ĪMĀN
3-KİTĀBÜ'L-İLİM
4-KİTĀBÜ'L-VUDŪ'
5-KİTĀBÜ'L-GUSL
6-KİTĀBÜ'L-HAYZ
7-KİTĀBÜ'T-TEYEMMÜM
8-KİTĀBU'S-SALĀT
9-KİTĀBU MEVĀKĪTİ'S-SALĀT
10-BĀBU BED'İ'L-EZĀN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALĀT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSKĀ BAHSİ
16-KÜSŪF BAHSİ
17-SÜCŪD-I KUR'ĀN BAHSİ
18-TAKSĪR-İ SALĀT BAHSİ
19-TEHECCÜD BAHSİ
20-TERĀVİH NAMAZI
21-İSTİHĀRE HADĪSİ VE DUĀSI
22-MEKKE VE MEDĪNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZĪLETİ BĀBI
23-SEYYİDÜ'L-MÜRSELĪN SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYĀRET
24-NAMAZDA İSTİĀNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENĀZE BAHSİ
27-KİTĀBÜ'Z-ZEKĀT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTĀBÜ'L-HAC
30-EBVĀBÜ'L-ÖMRE
31-EBVĀBÜ'L-MUHSAR
32-CEZĀ-İ SAYD BĀBI
33-FAZĀİL-İ MEDĪNE
34-KİTĀBÜ'S-SAVM
35-TERĀVĪH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZĪLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKĀF
38-KİTĀBÜ'L-BÜYŪ'
39-İHTİKĀRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENĪHA FASLI
42-ŞAHĀDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKĀMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZĪLETİ BAHSİ
47-HŪRÜ'L-ĪYN VE ONLARIN MÜSTESNĀ SIFATLARI
48-BED'ÜL-HALK BAHSİ
49-AHĀDĪS-İ ENBİYĀ ALEYHİMÜ'S-SALĀTÜ VE'S-SELĀM BAHSİ
50-İBRET-ĀMİZ BENĪ İSRĀİL KISSALARI
51-KİTĀBÜ'L-MENĀKIB
52-KUREYŞ'İN MENĀKIBI BAHSİ
53-HUZĀA KISSASI
54-EBŪ ZERR-İ GIFĀRĪ (RADİYA'LLĀHU ANH)İN İSLĀM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLĀM'A ALENĪ İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HĀTEMÜ'L-ENBİYĀLIĞINI TEBLĪĞ BUYURMASI
57-İSLĀM'DA NÜBÜVVET ALĀMETLERİ
58-AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59-EBŪ BEKR ES-SIDDĪK RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
60-ÖMER İBN-İ HATTĀB RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
61-OSMĀN İBN-İ AFFĀN RADİYA'LLĀHU ANH
62-ALĪ İBN-İ EBĪ TĀLİB RADİYA'LLĀHU ANH
63-ZÜBEYR İBN-İ AVVĀM RADİYA'LLĀHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLĀHU ANH
65-SA'D İBN-İ EBĪ VAKKĀS RADİYA'LLĀHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DĀMATLARINDAN EBÜ'L-ĀS
67-ZEYD İBN-İ HĀRİSE İLE OĞLU ÜSĀME RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
68-ABDULLĀH İBNİ ÖMER RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
69-AMMĀR VE HUZEYFE RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
70-EBŪ UBEYDE İBN-İ CERRĀH RADİYA'LLĀHU ANH
71-HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
72-ABDULLĀH İBN-İ ABBĀS RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ
73-HĀLİD İBN-İ VELĪD RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
74-SĀLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
75-ĀİŞE RADİYA'LLĀHU ANHĀ'NIN FAZĪLETİ
76-MENĀKIB-I ENSĀR BAHSİ
77-RESŪL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADĪCE İLE İZDİVĀCI
78-MEB'ASÜ'N-NEBĪ SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM BĀBI
79-İSRĀ' VE Mİ'RĀC HADĪSİ
80-RESŪLULLĀH İLE ASHĀB'ININ MEDĪNE'YE HİCRETİ BĀBI
81-MEGĀZĪ BAHSİ
82-BÜYÜK BEDİR GAZĀSI
83-BENĪ NADĪR'İN TEHCĪRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZĀSI
85-AHZĀB VE HENDEK HARBİ
86-BENĪ KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZĀSI
88-ÖMRETÜ'L-KAZĀ'
89-MŪTE GAZĀSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZĀSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-ZÜ'L-HALASA GAZĀSI
93-SEYFÜ'L-BAHR GAZĀSI
94-RESŪL-İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABĪLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCETÜ'L-VEDĀ'
96-TEBŪK GAZĀSI
97-PEYGAMBER'İN KİSRĀ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEBĪ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'ĀN-I KERĪMİN TEFSĪRİ BAHSİ
100-EN'ĀM SŪRESİ ĀYETLERİ
101-KUR'ĀN-I KERĪMİN FAZĪLETLERİ BAHSİ
102-NİKĀH BAHSİ
103-TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104-KİTĀBÜ'TALĀK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAĀM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBĪHALARLA AVLARA VE BUNLARA ĒEKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYDÜ'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTĀBÜ'L-ADĀHĪ
111-KİTABÜ'L-EŞRİBE
112-KİTABÜ'L-MERZĀ
113-KİTĀBÜ'T-TIB
114-KİTĀBÜ'L-LİBĀS
115-KİTĀBÜ'L-EDEB
116-KİTĀBÜ'L-LİBĀS;KİTĀBÜ'L-EDEB
117-KİTĀBÜ'L-İSTİ'ZĀN
118-KİTĀBÜ'L-KADER
119-KİTĀBÜ'L-EYMĀN
120-KİTĀBÜ'L-KEFFĀRĀT
121-KİTĀBÜ'L-FARĀİZ
122-KİTĀBÜ'L-HUDŪD
123-KİTĀBÜ'L-MUHĀRİBĪN
124-KİTĀBÜ'D-DİYYĀT
125-RÜ'YĀ TA'BĪRİ BAHSİ
126-KİTĀBÜ'L-FİTEN
127-KİTĀBÜ'L-AHKĀM
128-KİTĀBÜ'D-DA'AVĀT
129-KİTĀBÜ'R-RİKAK
130-KİTĀBÜ'T-TEMENNĪ
KİTĀBÜ'L-FARĀİZ
         Bu bölümde toplam 6 Hadisi Şerif var.
Konu: Asabe;ashāb-ı Ferā'iz;ferāiz
Başlık: Farāizi, Kur'an'da Bildirilen Sāhiplerine Veriniz! Bunlardan Geri Kalan Mal Da Asabadan En Yakın Olan Er Kişiye Āittir, Meālindeki İbn-i Abbās Hadīsi Ve Īzāhı
Ravi: Abdullāh B. Abbās (160)
Hadis:

Nebī Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivāyet olunmuştur: Ferāizi (Kur'ān'da bildirilen) sāhiblerine veriniz. (Bunlardan) geri kalan (mal) da (Asabadan = baba tarafından) en yakın olan er kişiye āiddir.

Hadis No: 2078

Konu: Ferāiz
Başlık: Kūfe Vālisi Ebū Mūsā El-eş'arī'ye Bir Farāiz Mes'elesi Sorulduğunda: Aranızda İbn-i Mes'ūd Gibi Bir Ālim Varken Bana Sormayınız, Demiştir
Ravi: Ebū Mūsā El-eş'arī (55)
Hadis:

Rivāyete göre, Ebū Mūsā hazretlerine: Müteveffānın kızına, oğlunun kızına, kız kardeşine āid mīras hisseleri sorulmuştu. Ebū Mūsā: Terikenin yarısı müteveffānın kızına, birisi de kız kardeşine āiddir, dedi. (Oğlunun kızını mahrūm bıraktı). Ebū Mūsā (suāl soran kimseye) Abdullah İbn-i Mes'ūd da benim fikrime uygun cevāb verir, dedi. Mes'ele İbn-i Mes'ūd'a sorulup Ebū Mūsā el-Eş'arī'nin cevābı ve onun tarafından gönderildiği haber verilince Abdullah İbn-i Mes'ūd: Eğer ben, oğlun kızını mīrastan mahrūm edersem dalālete düşerim. Hidāyetteki bahtiyarlardan olamam, (diye bir mukaddime ile söze başlayıp): - Bu mes'elede ben Nebī Salla'llahu aleyhi ve sellem'in hükmettiği bir haberle hükmedeceğim (ki, şudur): müteveffānın kızı nısıf alır, oğlunun kızı da -iki sülüsü tamamlamak iēin- südüs alır. Geri kalan (sülüs) de kız kardeşin hakkı, olur, dedi. Bunun üzerine Ebū Mūsā el-Eş'arī'ye İbn-i Mes'ūd'un bu fetvāsı haber verilince: - Mademki aranızda Peygamber'in böyle bir haberi vardır; bana sormanıza lüzūm yoktur, dedi.

Hadis No: 2079

Konu: Āzadlı Köle
Başlık: Bir Āilenin Āzadlı Kölesi, O Āile Cāmiasındandır, Meālinde Enes İbn-i Mālik Hadīsi
Ravi: Enes B. Mālik (245)
Hadis:

Nebī Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Bir āilenin āzādlı kölesi, o āilenin kendi cāmiasındandır buyurduğu rivāyet olunmuştur.

Hadis No: 2080

Konu: Yeğen
Başlık: Bir Āile Kız Kardeşinin Oğlu O Āile Cāmisaındandır, Meālinde Enes İbn-i Mālik Hadīsi
Ravi: Enes B. Mālik (245)
Hadis:

Nebī Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Bir āilenin kız kardeşinin oğlu, o āilenin kendi cāimasındandır buyurduğu rivāyet olunmuştur.

Hadis No: 2081

Konu: Babadan Başkasına İntisap (3)
Başlık: Babasından Başkasına Neseb İsnād Ve İddiā Eden Kimseye Cennet Haramdır, Meālinde Sa'd İbn-i Ebī Vakkas Hadīsi
Ravi: Sa'd B. Ebī Vakkās (17)
Hadis:

Rivāyete göre, Nebī Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim; demiştir: Her kim babasından başkasına -babası olmadığını bile bile- neseb iddi'ā ederse o kişiye Cennet haramdır. (Rāvī Ebū Osmān en-Nehdī tarafından) Sa'd İbn-i Ebī Vakkas'ın bu hadīsi Ebū Bekr Radiya'llahu anh'e hikāye olundukēa, Ebū Bekir: Evet bu hadīsi Resūlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'den kulağımla duydum, kalbim de onu hıfzetti, demiştir.

Hadis No: 2082

Konu: Babadan Başkasına İntisap (3)
Başlık: Ey Mü'minler, Sakın Babalarınızdan Yüz Ēevirmeyiniz. Her Kim Yüz Ēevirirse, Āile Ni'metine Küfretmiş Olur, Meālindeki Ebū Hüreyre Hadīsi
Ravi: Ebū Hüreyre (395)
Hadis:

Nebī Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: (Ey mü'minler!) Sakın babalarınızdan i'rāz edib yüz ēevirmeyiniz! Her kim babasından yüz ēevirirse (āile ni'metine) küfretmiş olur. buyurduğu rivāyet olunmuştur.

Hadis No: 2083

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı