Sahih-i Buhari
1-TECRÎD'İN METNİ
2-KİTÂBÜ'L-ÎMÂN
3-KİTÂBÜ'L-İLİM
4-KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
5-KİTÂBÜ'L-GUSL
6-KİTÂBÜ'L-HAYZ
7-KİTÂBÜ'T-TEYEMMÜM
8-KİTÂBU'S-SALÂT
9-KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
10-BÂBU BED'İ'L-EZÂN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALÂT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSKÂ BAHSİ
16-KÜSÛF BAHSİ
17-SÜCÛD-I KUR'ÂN BAHSİ
18-TAKSÎR-İ SALÂT BAHSİ
19-TEHECCÜD BAHSİ
20-TERÂVİH NAMAZI
21-İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22-MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23-SEYYİDÜ'L-MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24-NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENÂZE BAHSİ
27-KİTÂBÜ'Z-ZEKÂT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTÂBÜ'L-HAC
30-EBVÂBÜ'L-ÖMRE
31-EBVÂBÜ'L-MUHSAR
32-CEZÂ-İ SAYD BÂBI
33-FAZÂİL-İ MEDÎNE
34-KİTÂBÜ'S-SAVM
35-TERÂVÎH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38-KİTÂBÜ'L-BÜYÛ'
39-İHTİKÂRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENÎHA FASLI
42-ŞAHÂDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47-HÛRÜ'L-ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48-BED'ÜL-HALK BAHSİ
49-AHÂDÎS-İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S-SALÂTÜ VE'S-SELÂM BAHSİ
50-İBRET-ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51-KİTÂBÜ'L-MENÂKIB
52-KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53-HUZÂA KISSASI
54-EBÛ ZERR-İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57-İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58-AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59-EBÛ BEKR ES-SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60-ÖMER İBN-İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61-OSMÂN İBN-İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62-ALÎ İBN-İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63-ZÜBEYR İBN-İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65-SA'D İBN-İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L-ÂS
67-ZEYD İBN-İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68-ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69-AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70-EBÛ UBEYDE İBN-İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71-HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72-ABDULLÂH İBN-İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73-HÂLİD İBN-İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74-SÂLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75-ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76-MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ
77-RESÛL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78-MEB'ASÜ'N-NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79-İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80-RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81-MEGÂZÎ BAHSİ
82-BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83-BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZÂSI
85-AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86-BENÎ KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZÂSI
88-ÖMRETÜ'L-KAZÂ'
89-MÛTE GAZÂSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-ZÜ'L-HALASA GAZÂSI
93-SEYFÜ'L-BAHR GAZÂSI
94-RESÛL-İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCETÜ'L-VEDÂ'
96-TEBÛK GAZÂSI
97-PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'ÂN-I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100-EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101-KUR'ÂN-I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102-NİKÂH BAHSİ
103-TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104-KİTÂBÜ'TALÂK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAÂM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYDÜ'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTÂBÜ'L-ADÂHÎ
111-KİTABÜ'L-EŞRİBE
112-KİTABÜ'L-MERZÂ
113-KİTÂBÜ'T-TIB
114-KİTÂBÜ'L-LİBÂS
115-KİTÂBÜ'L-EDEB
116-KİTÂBÜ'L-LİBÂS;KİTÂBÜ'L-EDEB
117-KİTÂBÜ'L-İSTİ'ZÂN
118-KİTÂBÜ'L-KADER
119-KİTÂBÜ'L-EYMÂN
120-KİTÂBÜ'L-KEFFÂRÂT
121-KİTÂBÜ'L-FARÂİZ
122-KİTÂBÜ'L-HUDÛD
123-KİTÂBÜ'L-MUHÂRİBÎN
124-KİTÂBÜ'D-DİYYÂT
125-RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126-KİTÂBÜ'L-FİTEN
127-KİTÂBÜ'L-AHKÂM
128-KİTÂBÜ'D-DA'AVÂT
129-KİTÂBÜ'R-RİKAK
130-KİTÂBÜ'T-TEMENNÎ
KİTÂBÜ'L-AHKÂM
         Bu bölümde toplam 16 Hadisi Şerif var.
Konu: Âmire İtâat;ulû'l-emre İtâat (2)
Başlık: Ey Mü'minler! Üzerinize Siyah Saçlı Habeşî Köle Vâli Ta'yîn Olunsa Bile Sözünü Dinleyip Ma'rûf Olan Emirlerine İtâat Ediniz, Meâlindeki Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Rivâyete göre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Ashâb'ım! Vâlilerinizin, kumandanlarınızın emirlerini dinleyiniz ve onlara itâ'at ediniz; üzerinize ta'yîn olunan vâli, başı siyah kuru üzüm gibi saçlı Habeşî bir köle olsa bile.

Hadis No: 2124

Konu: Mevkı Hırsı
Başlık: Ashâb'ım! Yakın Zamanda Siz Me'mûriyete, Câh Ve Mansıb Hırsına Düşeceksiniz. Câh Ve Mansıb Ne Güzel Süt-anadır, Fakat Ayrıldığı Da Memeden Ayrılıktan Fenâdır, Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Muhakkak ki siz, emârete (cah ve mansıba) çok hırslısınız. Halbuki (fenâ idâreciler için) emâret, kıyâmet gününde nedâmet olacaktır. O cah ve mansıb ne güzel süt anadır (emmekle doyulmaz) fakat (azil de) memeden fenâ bir ayrılıştır (ki, hüznü çekilmez).

Hadis No: 2125

Konu: Emâret;idarecilik (emâret)
Başlık: Halkı Görüp Gözetmiyen Bir Vâli Cennet Kokusu Koklıyamaz, Hadîsi (3)
Ravi: Ma'kıl İbn-i Yesâr (3)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim, demiştir: Bir kul ki, Allah onu halkı görüp gözetmek üzere vâli kılar da o, hayır-hâhâne irşâdiyle halkı muhâfaza etmezse, elbette o kişi Cennet kokusu koklayamıyacaktır.

Hadis No: 2126

Konu: Zâlim İdareciler
Başlık: Halkı Görüp Gözetmiyen Bir Vâli Cennet Kokusu Koklıyamaz, Hadîsi (3)
Ravi: Ma'kıl İbn-i Yesâr (3)
Hadis:

Rivâyetine göre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur: Hiç bir vâli yoktur ki, o, müslüman ahâli üzerinde icrâ-yı velâyet ederken zulüm ederek ölür, muhakkak Allah Cennet kokusunu ona haram kılacaktır.

Hadis No: 2127

Konu: Gösteriş;riyâkârlık (2)
Başlık: Halkı Görüp Gözetmiyen Bir Vâli Cennet Kokusu Koklıyamaz, Hadîsi (3)
Ravi: Cündüb B. Abdullâh (6)
Hadis:

Rivâyete göre, (Basra'da Tâbi'î âlimlerinden Safvân ile ashâbı Cündüb'ün yanına oturub onlara nasîhat ederken Cündüb'e, Resûlu'llah'dan duyduklarını söylemesini ricâ etmeleri üzerine Cündüb'ün): Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur: Her kim duyulsun diye (dünyâda) bir iş işler (de riyâkârlık eder)se Kıyâmet gününde Allah da onun fezâhatini duyurur. Yine Resûl-i Ekrem: Her kim de (dünyâda) halka meşakkat ve zahmet verirse, Allah da Kıyâmet gününde o kimseyi azâb ile cezâlandırır, buyurdu. Bunun üzerine Tâbi'î ricâli: Daha vasıyet et, diye Cündüb'e ricâ etmeleri üzerine o da şöyle demiştir: İnsanın (öldükten sonra) ilk önce teaffün eden cihâzı karnıdır. Her kim şüpheli kazançlardan çekinip yalnız halâl lokma ile geçinmeğe gücü yeterse, bunu yapsın. Her kim de kendisiyle Cennet arasını (haksız yere) döktüğü kanla dolu eliyle ayırmamağa gücü yeterse bunu da yapsın!

Hadis No: 2128

Konu: Asabî Halde Hüküm Vermemek
Başlık: Hâkim Kişi Sakın Asabî Halde Hüküm Etmesin, Hadîsi
Ravi: Ebû Bekre Nufey' B. Hâris (18)
Hadis:

Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: iki kimse arasında hüküm edecek olan hâkim sakın asabî bir halde iken hüküm etmesin, buyurduğu rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 2129

Konu: -
Başlık: Bir Müslümânı Katleden Hayber Yahûdîlerine Resûl-i Ekrem'in; Ya Maktulün Diyyetini, Kan Bahasını Verirsiniz, Yâhut Sizi Nakz-ı Ahd Etmiş Sayarım, Buyurduğu Hadis
Ravi: ...
Hadis:

Hüveyyisa ile Muhayyisa kıssası yukarıda cihad bahsinde geçti. Burada da müellif, (Resûl-i Ekrem'in Hayber yahûdîlerine) yâ maktûlün diyetini, (kan bahasını) verirsiniz, yâhut da (bize) harb i'lân etmiş olursunuz (diye mektub gönderdiğini) ziyâde etmiştir.

Hadis No: 2130

Konu: Allah Yolunda Kimseden Korkmamak;âmire İtâat;hakkı İkame;ulû'l-emre İtâat
Başlık: Hak Yolunda Kimsenin Levminden Korkmamak Hadîsi
Ravi: Ubâde B. Es-sâmit (8)
Hadis:

Biz (Ensâr Hey'eti) Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'e (Akabe mevkiinde) emirlerini dinlemek ve itâ'at etmek üzere bî'at ettik, dediği yukarıda geçti. Buradaki rivâyette de: Her nerede bulunursak bulunalım, muhakkak orada hakkı yerine getiriceğimize ve hak söyliyeceğimize ve Allah yolunda hiç bir kimsenini levm ve zemminden korkmıyacağımıza söz verdik sözlerini ziyâde etmiştir.

Hadis No: 2131

Konu: Dil Zinâsı;göz Zînası;harama Bakmamak (göz Zinası);zinâ
Başlık: Göz, Dil, Nefis Zinâları Hakkında Ebû Hüreyre Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Rivâyete göre, müşârün-ileyh: Ebû Hüreyre radiya'llahu anh'in Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'den şu rivâyetinden daha küçük günâha benzer hiç bir şey görmedim demiştir: Ebû Hüreyre Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'den rivâyet ederek der ki: Allah Âdem-oğluna zinâdan nasîbini takdîr etmiştir. Hiç şüphesiz Âdem-oğlu (ezelde) mukadder olan bu âkıbete erişecektir. İmdi göz zinâsı (mahremi olmıyan kadına şehvetle) bakmaktır. Dil zinâsı da (zevkle) görüşmektir. Nefsin de (zinâ) temmenî ve iştihâsı vardır (bu arzu da nefsin zinâsıdır). Tenâsül uzvu ile bu a'zânın hepsinin arzularını ya gerçekleştirir (fi'ile çıkarır) yâhut (bırakarak) yalanlar.

Hadis No: 2132

Konu: Çocuklara Selâm Vermek;selâmlaşmak
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Çocuklara Selâm Verip Taltîf Buyurduğu Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Rivâyete göre, Hazret-i Enes, bir kere çocukların yanına uğramış ve onlara selâm verip Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem de çocuklara böyle selâm verirdi, demiştir.

Hadis No: 2133

Konu: Kapı Çalanın Kendini Tanıtması
Başlık: Misâfirin Kapı Önünde İsti'zân Âdâbı
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Rivâyete göre, Câbir der ki: Bir kere babamın bir borcundan dolayı Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'e gelmiştim. Kapıyı çaldım. Resûl-i Ekrem: Kim o? Buyurdu. Ben de: Ene (=Ben), dedim. Resûlu'llah böyle cevab verdiğimden hoşlanmamış görenerek: Ene ene (=Ben ben!) diye ta'rîz buyurdu.

Hadis No: 2134

Konu: Birini Oturduğu Yerden Kaldırıp Kendisi Oturmak
Başlık: Mecliste Oturma Âdâbı
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kişi öbür kişiyi oturduğu yerden kaldırıp sonra onun yerine oturmasın; fakat ona: Yer açınız ve genişleyiniz (desin!).

Hadis No: 2135

Konu: Oturma Şekli
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Oturuş Şekilleri Ve Âdâbı
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Rivâyete göre, İbn-i Ömer Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'i Kâ'be'nin bir tarafında bir eliyle şöyle ihtibâ' ederek oturduğunu gördüm demiştir.

Hadis No: 2136

Konu: Toplulukta Ayrı Konuşmak
Başlık: Üç Kişiden İkisinin Biribirleriyle Fiskos Etmelerinin Edebe Münâfî Olduğu Hakkında Abdullâh İbn-i Mes'ûd Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Üç kişi bir arada bulunurlarken bunlardan ikisi -üçüncüyü mahzûn etmemek için- ondan ayrı gizli konuşmasın! Tâ üçü nâs ile karşılaşıncaya kadar. (Meğer ki üçüncü kimse onların konuşmalarına izin vermiş ola).

Hadis No: 2137

Konu: Uyurken Ateşi Kontrol Etmek
Başlık: Ateş Sizin Düşmanınızdır. Uyumak İstediğinizde Söndürünüz, Hadîsi
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Medîne'de gece vakti sâhibinin ikamet ettiği bir ev yandı. Harik-zedelerin bu halleri, Hazret-i Peygamber'e haber verildi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem: Bu ateş, sizin düşmanınızdır. Uyumak istediğiniz zaman söndürünüz, buyurmuştur.

Hadis No: 2138

Konu: Ev Yapmak
Başlık: Mesken İnşasında Hafiflik (kolaylık)
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Ben bir kere kendimi Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem ile berâber -yağmurdan muhâfaza ve güneşin harâretinden gölgelendirmek üzere- kendi elimle bir ev yapar gördüm. Bu inşâ'atta Allah'ın hiç bir mahlûku bana yardım etmemişti.

Hadis No: 2139

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı