Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
KİTB'D-DA'AVT
         Bu blmde toplam 22 Hadisi Şerif var.
Konu: Hz. Peygamber'in Şefati (3)
Başlık: Hazret-i Peygamber'in mmetine Şefat Du'sı
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Her peygamberin kendisine has mstecab bir du'sı vardır. Onunla Allah'a du' edegelmiştir. Fakat ben du'mı hirette mmetime şef'at etmek iin saklıyorum.

Hadis No: 2140

Konu: Hz. Peygamber'in Duları;seyyidu'l-istiğfar Dusı
Başlık: Seyyid'l-istiğfr Hakkında Şeddd İbn-i Evs Hadsi
Ravi: Şeddd İbn-i Evs
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Seyyid'l-istiğfr (yni istiğfr du'larının ulusu) Allahu Tel'dan şu yolda mağfiret dilemektir: Allah'ım! Sen Rabbimsin, ibdete lyık hi ilh yoktur, yalnız Sen varsın; beni Sen yarattın, şphesiz Sen'in kulunum ve gcm yettiği kadar ezelde Sana verdiğim ahd va'ad zere sbitim. Allah'ım işlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana ihsan buyurduğun ni'metini zt-ı ulhiyetine i'tirf ederim. Gnhımı da 'tirf ederim. Binenaleyh gnhımı Sen yarlığa! nk gnah yarlığamak, kimsenin haddi değildir, ancak Sen yarlığarsın! Resl-i Ekrem buyurur ki: Bu seyyid'l-istiğfr du'sını her kim kalbiyle sevab ve fazletine inanarak gndz okur da o gn akşam olmadan lrse, o kimse ehl-i Cennet cmiasındandır. Her kim de sevam ve fazletine inanarak gece okur da sabah olmazdan nce lrse, o kimse de ehl-i Cennet zmresindendir.

Hadis No: 2141

Konu: Tevbe-istiğfar (4)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Gnde Yetmişten Ziyde İstiğfar Buyurmaları
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Vallahi ben Allah'a gnde yetmiş def'adan ok muhakkak istiğfr ve tevbe ederdim! buyurduğunu işittim, dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 2142

Konu: Tevbe-istiğfar (4)
Başlık: Abdullh İbn-i Mes'd Ve Kudret-i Edebiyesini İfde Eden Bir Rivyeti
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

(Tbi' byklerinden Hris İbn-i Sveyd) iki hads rivyet etmiştir. Bunun birisi Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'den, brs İbn-i Mes'd (şahs bir mtlea olarak) der ki: M'min kişi (irfan nriyle) gnahlarını (haylinde byterek) şyle grr: Gy o m'min bir dağın eteğinde oturuyor ve dağın zerine kmesinden Korkuyor. Fcir kişi de gnahlarını, burnunun stne konan bir sinek gibi sanır. Rv (İbn-i Şihb) der ki: Bu hadsi bana şeyhin eli burnunun stnde olarak rivyet etti. Sonra İbn-i Mes'd (Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'den rivyet ederek) der ki: Allah kulunun tevbesinden şu kişinin ferhından ok ferahlanır ki (seferber bir halde olan) bu kişi, yanında devesi, stnde suyu, azığı olduğun halde varıp sahrda korkun bir yere inmiş, başını yere koyarak hafif bir uyku uyumuştu. Uyanınca devesinin başını alıp gittiğini anladı. (Adamcağız devesini aramağa ıktı). Harret, susuzluk, yhut Allah'ın dilediği ıztırab adamcağızın zerinde şiddetle icr-yı te'sr edince (kendi kendisine) eski yerime olsun dneyim, diye dnp geldi. Az bir uyku kestirip sonra başını kaldırınca devesini yanında buldu.

Hadis No: 2143

Konu: Hz. Peygamber'in Duları;yataktan Kalkınca Okunacak Du;yatarken Okunacak Du
Başlık: Hazret-i Peygamber Yatarken Ettiği Du'lar Hakkında Huzeyfe, Ber', İbn-i Abbs, Eb Hreyre Radiya'llhu Anhm Rivyetleri (5)
Ravi: Hzeyfe İbni'l-yemn
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem gece yatağına girince (sağ) elini (sağ) yanağının altına kordu. Ve: Bismike'llahmme emt ve ahy' = Allah'ım! Sen'in adını anarak lrm ve dirilirim (uyurum, uyanırım) der idi. Uykudan kalkınca da: El-Hamd li'llhi'llez ahyn ba'de m emten ve ileyhi'n-nşr = O Allah'a hamd ederim ki beni ldkten sonra dirilten O'dur. ldkten sonra (ba's iin) dirilmemiş de (bylece) O'na itdir.

Hadis No: 2144

Konu: Hz. Peygamber'in Duları;yatarken Okunacak Du (2)
Başlık: Hazret-i Peygamber Yatarken Ettiği Du'lar Hakkında Huzeyfe, Ber', İbn-i Abbs, Eb Hreyre Radiya'llhu Anhm Rivyetleri (5)
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra şyle du' ederdi: Allahmme eslemt nefs ileyke ve vecceht vech ileyke ve fevvadt emr ileyke ve elce't zahr ileyke rağbeten ve rehbeten ileyke l melcee ve l mence minke ill ileyke ment bi-kitbike'llez enzelte ve Nebyyike'llez erselte = Allah'ım! Kendimi Sana teslm ettim, yzm Sana evirdim, işimi Sana ısmarladım, Sana i'timd ettim, Sen'i dilerim ve Sen'den korkarım, Sen'den başka sığınacak (Mahm), Sen'den başka kurtaracak (halskr) yoktur; hals ve himye ancak sana itdir. Allah'ım indirdiğin Kitab'ına inandım ve gnderdiğn Peygamber'ine mn ettim. (Resl-i Ekrem buyurdu ki: Bir kimse, bu kelimeleri okur da, sonra o gece iinde lrse, o kimse İslm fıtratı ve yaradılışı zerine lr).

Hadis No: 2145

Konu: Hz. Peygamber'in Duları (8)
Başlık: Hazret-i Peygamber Yatarken Ettiği Du'lar Hakkında Huzeyfe, Ber', İbn-i Abbs, Eb Hreyre Radiya'llhu Anhm Rivyetleri (5)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Rivyete gre, İbn-i Abbs: Bir gece ben (Peygamber'in kadınlarından teyzem) Meymne'nin yanında kalmıştım, diye hadsini zikretmişti ki, bu hads yukarıda geti. Burada İbn-i Abbs şu du'nın Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in du'sından olduğunu rivyet etmiştir: Allah'ım, kalbimde bir nr kıl, gzmde de bir nr kıl, kulağımda da bir nr kıl, yine byle sağımda bir nr, solumda bir nr, stmde bir nr, altımda bir nr, nmde bir nr, arkamda bir nr kıl. Ve benim iin umm ve byk bir nr yarat!.

Hadis No: 2146

Konu: Hz. Peygamber'in Duları;yatarken Okunacak Du (2)
Başlık: Hazret-i Peygamber Yatarken Ettiği Du'lar Hakkında Huzeyfe, Ber', İbn-i Abbs, Eb Hreyre Radiya'llhu Anhm Rivyetleri (5)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet olunmuştur: Sizin biriniz yatağına yatacağı dem bilmez ki (dnden beri) ona hangi mahlk halef olmuştur (sonra yatsın) sonra (şyle) du' etsin: Rabbim! Ancak Sen'in isminle yan tarafımı yatağıma koydum. Sen'in isminle de kaldırırım. Rabb'im! Eğer canımı alacaksan bana rahmetini ihsn et, eğer hayatta bırakacaksan haytımı slih kullarıın muhfaza ettiğin himyenle muhfaza buyur!.

Hadis No: 2147

Konu: Tevbe-istiğfar (4)
Başlık: Hazret-i Peygamber Yatarken Ettiği Du'lar Hakkında Huzeyfe, Ber', İbn-i Abbs, Eb Hreyre Radiya'llhu Anhm Rivyetleri (5)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Sakın sizin biriniz: Allah'ım! Dilersen beni mağfiret eyle; Allah'ım! Dilersen bana merhamet eyle, diye du' etmesin! Azim ve kat'iyyetle, kesin olarak (Y Rab! Beni afvet, bana merhamet et, diye) du' etsin! nk Allah'ı icbr eden (hi bir kuvvet) yoktur.

Hadis No: 2148

Konu: Acele Etmek;du
Başlık: Du'nın Kabl Hussunda Acele Edilmemesi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Sizden her birinizin du'sı isti'cl edilmedike kabl olunur: İnsan (acele eder de) Du' ettim de kabl olunmadı der.

Hadis No: 2149

Konu: Hz. Peygamber'in Duları;hzn Ve Keder Halinde Okunacak Du
Başlık: Hazret-i Peygamber'in Hzn Ve Keder Zamnındaki Dusı
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in hzn ve keder hlinde şu melde du' buyurduğu rivyet olunmuştur: İbdete lyık hi bir ilah yoktur; ancak azamet ve vekar shibi Allah vardır. İbdete lyık hi bir ilh yoktur; ancak Arş-ı A'zam shibi Allah vardır. İbdete lyık hi bir ilh yoktur; ancak gklerin ve yerin shibi ve arş-ı kermin mliki Allah vardır.

Hadis No: 2150

Konu: Hz. Peygamber'in Duları (8)
Başlık: Hazret-i Peygamber Cehd-i Beldan, Derk-i Şakdan, S-i Kazdan, Şemtet-i A'ddan Allh'a Sığınırdı (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem cehd-i bel'dan, derk-i şeka'dan, s-i kaz'dan, şemtet-i a'd'dan Allaha sığınırdı. Bu hadsin rvlerinden birisi olan Sfyn (İbn-i yeyne) der ki: Eb Hreyre'in bu hadsi şey idi. Birisini ben (bir zan ile) ziyde ettim. Bilmiyorum ki, ziyde ettiğim bir, bu drtten hangisidir.

Hadis No: 2151

Konu: Ağır Sz Sarfetmek
Başlık: Hazret-i Peygamber Cehd-i Beldan, Derk-i Şakdan, S-i Kazdan, Şemtet-i A'ddan Allh'a Sığınırdı (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Eb Hreyre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Allah'ım! Her hangi bir m'mine ağır bir sz sylemiş olursam sen o szm Kıymet gnnde o m'min iin sana yakınlığa vesle kıl! buyurduğunu işitmiştir.

Hadis No: 2152

Konu: Hz. Peygamber'in Duları (8)
Başlık: Sa'd İbn-i Eb Vakks'ın: Resl-i Ekrem Bize Buhulden, Korkaklıktan, Erzel-i mrden, Dny Fitnesinden, Kabir Azbından İstize Etmemizi Emrederdi, Hadsi
Ravi: Sa'd B. Eb Vakks (17)
Hadis:

Rivyete gre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şu (meldeki) kelimelerle du' olunmasını emrederdi: Allah'ım! Buhlden (cimrilikten) Sana sığınırım, korkaklıktan da sığınırım, erzel-i mr (denilen ihtiyarlığın bunaklığın) dan da sığınırım, dny fitnesinden yni deccal şerrinden de sığınırım, kabir azbından da Sana sığınırım!.

Hadis No: 2153

Konu: Hz. Peygamber'in Duları (8)
Başlık: Du' Ve İstize Hakkında Hazret-i işe'nin Uzun Bir Rivyeti
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle du' ederdi: Allah'ım! Tenbellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, gnhtan, deklikten, kabir sulinden ve kabir azbından, Cehennem ateşinden ve Cehennem azbından, zenginlik gurrunun şerrinden, yoksulluk sefletinden Sana sığınırım! Allah'ım! Bir gz silik Deccl'in şerrinden Sana sığınırım! Allah'ım! Gnhlarımın kirini (el deymedik) kar, buz suyu ile yıka, kalbimi de gnhlardan -beyaz elbseyi kirden temizler gibi- pkla; benimle gnhlarımın arasını da doğu ile batı arası uzaklığı kadar uzak kıl!

Hadis No: 2154

Konu: Hz. Peygamber'in Duları (8)
Başlık: Resl-i Ekrem'in En ok Dusı: (rabben tin Fi'd-dny Haseneten Ve Fi'l-hireti Haseneten) Du'sı İdi (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in en ok okuduğu du' şu idi dediği rivyet olunmuştur: Allahmme tina fi'd-dny haseneten ve fi'l-hireti haseneten ve kın azbe'n-nr = Rabbimiz, bize dnyda bir gzellik ver, hirette de bir gzellik ver, ve bizi ateş azbından koru!

Hadis No: 2155

Konu: Hz. Peygamber'in Duları (8)
Başlık: Resl-i Ekrem'in En ok Dusı: (rabben tin Fi'd-dny Haseneten Ve Fi'l-hireti Haseneten) Du'sı İdi (2)
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle du' ederdi: Allah'ım! Gnhımı, bilgisizliğimi, her işimde isrfımı ve benden daha iyi bildiğin btn kusurlarımı affeyle. Allah'ım! Ltfemi ve cidd hlimi, hatmı ve dileyerek işlediğim gnhımı affeyle. İ'tirf ederim ki, bu kusurların hepsi bende vardır.

Hadis No: 2156

Konu: Hz. Peygamber'in Duları;her Gn Okunacak Dular
Başlık: L İlhe İlla'llh Vahdeh L Şerike Leh, Leh'l-mlk Ve Leh'l-hamd Ve Hve Al Klli Şey'in Kadr) Du'sının Fazleti Hakkında Eb Hreyre, Eb Eyyb, İbn-i Mes'd Radiya'llhu Anhm Rivyetleri (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Her kim gnde yz kere L ilhe illa'llah, vahdeh l şerke leh, leh'l-mlk ve leh'l-hamd ve hve 'al klli şey'in kadr = Allah'dan başka ilh yoktur, yalnız O vardır, O'nun eşi ve ortağı yoktur, mlk O'nundur, Hamd O'nundur, O, her şeye kadirdir derse, bu du' o kimse iin on kle zadlamak sevbına mudil olur ve ona yz hasene yazılır, yz musbet de ondan mahvolunur. O gn iinde akşama erişinceye kadar şeytan şerrinden eminlik olur. Ve o kimsenin bu du'yı okumasından daha fazletli hi bir kimse evrd ve ezkr getiremez. Meğer ki bu du'yı ondan daha ok okumuş ola!

Hadis No: 2157

Konu: Du
Başlık: L İlhe İlla'llh Vahdeh L Şerike Leh, Leh'l-mlk Ve Leh'l-hamd Ve Hve Al Klli Şey'in Kadr) Du'sının Fazleti Hakkında Eb Hreyre, Eb Eyyb, İbn-i Mes'd Radiya'llhu Anhm Rivyetleri (2)
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'den (L ilhe illa'llahu vahdeh...) hadsini rivyet ettikleri ve: Her kim bu du'yı on kere okursa İsmil Peygamber neslinden on esir zadlamış gibi sevba mstahak olur, buyurulduğunu naklettikleri rivyet olunmuştur.

Hadis No: 2158

Konu: Her Gn Okunacak Dular;tesbihin Fazleti
Başlık: Gnde Yz Kere (sbhna'llh Ve Bi-hamdih) Du'sını Okumanın Fzleti
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: [Her kim gnde yz kere Sbhna'llah ve bi-hamdih = Allah'ı tesbh ve Allah'a hamd ederim derse, o kimsenin (Allah hakkı olan) gnhları -deniz kpğ kadar ok olsa bile- mahv mağfiret olunur] buyurduğu rivyet olunmuştur.

Hadis No: 2159

Konu: Allh'ı Zikretmek (2)
Başlık: Rabbini Zikreden M'min Diriye, Gfil De lye Teşbh Buyurulmuştur
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Rabbini zikreden kimse ile zikretmiyen kimsenin benzeri, diri ile l gibidir, buyurduğu rivyet olunmuştur.

Hadis No: 2160

Konu: Allh'ı Zikretmek;tesbihin Fazleti
Başlık: Allh'ı Zikr Hussunda Eb Hreyre'nin Mufassal Bir Rivyeti
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet olunmuştur: Allah'ın bir sınıf melekleri vardır ki, bunlar yolları, sokakları dolaşırlar, ehl-i zikri ararlar, onlar Azz ve Cell olan Allah'ı zikreden bir cemat bulunca biribirlerine: Aradığınıza geliniz, diye seslenirler. Bunun zerine melekler ehl-i zikri dny semsına kadar kanadlariyel tavf ederler. Cenb-ı Hak onları pek iyi bildiği halde meleklere: - Kullarım ne sylyorlar? Diye sorar. Onlar da: - (Sbhna'llah diyerek) Sen'i tesbh ediyorlar, (Allah Ekber diye) Sen'i tekbr ediyorlar, (El-Hamd li'llah diyerek) Sana hamd sen ediyorlar, sretinde cevab verirler. Sonra Cenb-ı Hak: - Bu kularım Ben'i grrler mi ki? Diye sorar. - Hayır, Va'llahi Sen'i gremezler, derler. - O kullarım ya beni grseler nasıl olurlar? Buyurur. - Onlar Sen'i grseler Sana ibdet ve ubdiyetleri daha şiddetli, temcd ve tahmdleri daha etin, tesbhleri daha ok olur, derler. Cenb-ı Hak: - Ben'den ne diliyorlar? Diye sorar. - Cennet istiyorlar, diye cevab verirler. Cenb-ı Hak: - Onlar Cennet'i grmşler mi? - Hayır, Va'llahi onlar Cennet'i grmemişlerdir. - Ya onlar Cennet'i grselerdi? - Eğer grselerdi, Cennet'e karşı hevesleri daha ok, talebleri daha şiddetli, rağbetleri daha byk olurdu. Cenb-ı Hak: - O kullarım neden istize ederler? Melekler: - Cehennem'den! - Cehennem'i grdler mi? - Hayır Ya Rabb! Va'llahi grmediler. - Ya grselerdi nasıl olurlardı? - Ondan daha ok kaınırlardı, korkuları daha ok olurdu. Bunun zerine Cenab-ı Hak meleklere: - Ey melekler! Sizi şhid kılarım ki, ben bu zikreden kullarımı mağfiret ettim, buyurur. Meleklerden birisi: - O zikredenlerin arasında filn kişi vardı ki, o, zikredenlerden değildir; bir hcet iin oraya gelmiş oturmuştu, der. Cenb-ı Hak: - O mecliste oturanlar yle shib-i keml kimselerdir ki, onlarla birlik oturanlar şak olamaz, cevbını verir.

Hadis No: 2161

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı